Które neurohormony mają największą wartość prognostyczną w niewydolności serca?

Roberto Latini i wsp – The comparative prognostic value of plasma neurohormones at baseline in patients with heart failure enrolled in Val-HeFT Eur Heart J 2004;25:292
W European Heart Journal opublikowano wyniki analizy porównującej względne znaczenie rokownicze różnych neurohormonów (NH), u pacjentów z niewydolnością serca (HF) włączonych do badania Valsartan Heart Failure Trial (Val-HeFT). Jak podkreślają autorzy pracy, jak dotąd w niewielu badaniach porównywano bezpośrednio, w tej samej populacji, niezależną wartość prognostyczną poszczególnych neurohormonów.

Przed randomizacją do aktywnego leczenia u 4300 z 5010 uczestników Val-HeFT oznaczono wyjściowe poziomy mózgowego czynnika natriuretycznego (BNP), norepinefryny (NE), aktywność reninową osocza (PRA), poziom aldosteronu (aldo) i endoteliny. Jest to pierwsza analiza porównawcza przeprowadzona w tak licznej grupie pacjentów. Podczas obserwacji (średnio 23 miesiące) oceniano zależność pomiędzy wyjściowymi poziomami NH a śmiertelnością oraz liczoną łącznie śmiertelnością i chorobowością (M/M).

Wysokie wyjściowe wartości wszystkich neurohormonów w analizie jednoczynnikowej były związane ze zwiększeniem ryzyka zgonu (wskaźnik hazardu od 1.13 (95% CI 0.99-1.30) dla aldosteronu do 2.47 (2.13-2.87) dla BNP). Ryzyko liczonych łącznie M/M wyniosło od 1.24 (1.11-1.39) dla aldo do 2.56 (2.28-2.89) dla BNP.

Poziom BNP okazał się najsilniej związany z występowaniem pierwotnych punktów końcowych w analizie wieloczynnikowej (przy poziomie wyjściowym ≥97 pg/dl wskaźnik ryzyka zgonu wynosił 1.94 [1.66-2.28], wyprzedzając NE i PRA). Co zdaniem autorów interesujące, aldosteron, którego zablokowanie powoduje znaczący spadek śmiertelności w HF, okazał się predyktorem najmniej istotnym.

Przedstawione dane, łącznie z wyraźnym, utrzymującym się spadkiem poziomu BNP podczas leczenia valsartanem, umacniają pozycję BNP jako markera w niewydolności serca.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-02-15

0 replies on “Które neurohormony mają największą wartość prognostyczną w niewydolności serca?”