Czynniki ryzyka chorób nerek w ogólnej populacji

Caroline S. Fox i wsp – Predictors of new-onset kidney disease in a community-based population JAMA 2004;291:844
W Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki badania Fox i wsp., którzy na podstawie wieloletniej obserwacji próbki populacji ogólnej, analizowali czynniki ryzyka wystąpienia chorób nerek. W opinii autorów, wykrycie tych czynników ułatwiłoby definiowanie grup podwyższonego ryzyka uszkodzenia nerek i otwierałoby drogę do opracowania skutecznej profilaktyki.

W badaniu wzięło udział 2585 osób, wyjściowo bez cech uszkodzenia nerek. W trakcie obserwacji, wynoszącej średnio 18.5 roku, chorobę nerek rozpoznano u 244 (9.4%) osób.

W analizie wielu zmiennych, czynnikami ryzyka chorób nerek okazały się: wyjściowy wiek (iloraz szans [OR] = 2.36 w przeliczeniu na każde 10 lat życia), wskaźnik prędkości przesączania kłębkowego (OR = 3.01, jeśli GFR < 90 ml/min/1.73m2 i OR = 1.84, jeśli GFR = 90-119 ml/min/1.73m2), cukrzyca (OR = 2.6) i palenie (OR = 1.42). W modelu wieloczynnikowym, oprócz wyjściowego wieku i wartości GFR, czynnikami, które pozwalały na przewidywanie rozwoju choroby nerek w przyszłości były: nadciśnienie tętnicze (OR = 1.57), poziom cholesterolu HDL (OR = 0.80 w przeliczeniu na 1 odchylenie standardowe) i cukrzyca (OR = 2.38).

W podsumowaniu, autorzy zwracają uwagę na to, że czynniki ryzyka chorób nerek pokrywają się z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Osoby z obniżonym wskaźnikiem prędkości przesączania kłębkowego (<GFR < 90 ml/min) wymagają monitorowania pod kątem progresji do jawnej choroby nerek.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-02-18