Choroby towarzyszące a rokowanie w chorobie wieńcowej

Molly Sachdev i wsp – The prognostic importance of comorbidity for mortality in patients with stable coronary artery disease J Am Coll Cardiol 2004;43:576
Wraz ze starzeniem się populacji wzrasta częstość występowania i liczba chorób przewlekłych, które mogą mieć istotne znaczenie dla przeżycia chorych z chorobą wieńcową (IHD). Ponad 60% osób po 60 roku życia cierpi na dwie lub więcej chorób przewlekłych. Chorych obciążonych przewlekłymi chorobami towarzyszącymi wykluczano z wielu prób klinicznych, przez co naukowe dane dotyczące tej populacji są ograniczone.

W Journal of American College of Cardiology ukazała się obszerna praca oceniająca znaczenie rokownicze przewlekłych chorób towarzyszących rozpoznaniu stabilnej choroby wieńcowej, w długoterminowej obserwacji 1471 chorych z potwierdzoną koronarograficznie IHD. Obliczono skalę rokowniczą uwzględniającą choroby towarzyszące jako czynniki ryzyka.

Najistotniejszymi chorobami o znaczeniu rokowniczym u chorych z IHD były: cukrzyca, niewydolność nerek, POCHP i miażdżyca tętnic obwodowych. Nieistotne znaczenie miały rzadko występujące choroby: chłoniaki, niewydolność wątroby, choroby tkanki łącznej i AIDS.

Badanie pokazało, że około 50% chorych z IHD jest obciążonych wpływającymi na rokowanie, dodatkowymi chorobami przewlekłymi. Obciążenia związane z chorobami towarzyszącymi mogą mieć znaczenie rokownicze porównywalne z obciążeniami kardiologicznymi, takimi jak: niska frakcja wyrzutowa czy objawowa niewydolność serca.

Zdaniem autorów pracy, choroby towarzyszące powinny być uwzględniane w badaniach naukowych i nowych strategiach leczenia IHD. Wskazane jest ich leczenie zgodne z obowiązującymi standardami, co powinno poprawić rokowanie chorych z IHD.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-02-18

0 replies on “Choroby towarzyszące a rokowanie w chorobie wieńcowej”