Rzucenie palenia poprawia rokowanie u chorych z rozpoznaną chorobą wieńcową

Allen R. Last – Review: smoking cessation reduces the risk of death and non-fatal myocardial infarction in coronary heart disease EBM 2004;9:28
W lutowym numerze Evidence-Based Medicine ukazał się komentarz do pracy przeglądowej J. Critchley i wsp., opublikowanej w Journal of American Medical Association. Dane epidemiologiczne potwierdzają istotny związek palenia z rozwojem choroby wieńcowej.

Komentarz i praca przeglądowa dotyczą często zadawanego przez lekarzy i chorych pytania, czy i w jakim zakresie rzucenie palenia przynosi korzyści u osób z potwierdzoną chorobą wieńcową? Do analizy włączono dane 20 prospektywnych badań oceniających efekt rzucenia palenia u chorych z zawałem serca lub potwierdzoną chorobą wieńcową. Obserwację ponad 12000 badanych (z których 45% rzuciło palenie) prowadzono co najmniej 2 lata.

Pomimo stosunkowo młodego wieku uczestników badań analizowanych w pracy przeglądowej J. Critchley i wsp. (średnio 55 lat, a więc znacznie młodszych niż średnia populacji z chorobą wieńcową) wyniki są bardzo istotne. Praca potwierdziła, że rzucenie palenia istotnie zmniejsza częstość występowania zgonów i niezakończonych zgonem zawałów serca (odpowiednio o 36% i 32%).

W komentarzu Allen Last podkreśla, że u osób z potwierdzoną chorobą wieńcową, rzucenie palenia dorównuje lub przewyższa skutecznością leczenie farmakologiczne (np. beta-adrenolityki i inhibitory konwertazy zmniejszają śmiertelność o odpowiednio: 23% i 26%, a stosowanie statyn w niektórych badaniach przyniosło względną redukcję śmiertelności w granicach 30-50%).

W opinii autora komentarza, lekarze powinni kłaść podobny nacisk na prewencję farmakologiczną i konieczność zerwania z nałogiem. Osoby z chorobą wieńcową powinny być przekonywane, że rzucenie palenia jest jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania zgonowi i ponownemu zawałowi serca.

Opracowane na podstawie: Evidence Based Medicine / 2004-02-05

 

0 replies on “Rzucenie palenia poprawia rokowanie u chorych z rozpoznaną chorobą wieńcową”