“Inercja kliniczna” w leczeniu cukrzycy

Richard.W. Grant i wsp – Clinical inertia in the management of Type 2 diabetes metabolic risk factors Diab Med 2004;21:150
Wysoka zapadalność na choroby układu krążenia u osób z cukrzycą spowodowała, że kontrola nadciśnienia tętniczego i hiperlipidemii stały się równie ważne jak leczenie samej hiperglikemii. Zbyt późne rozpoczęcie terapii lub opóźnienie w jej intensyfikacji mogą być jedną z przyczyn niezadowalającej kontroli metabolicznych czynników ryzyka.

W lutowym wydaniu Diabetic Medicine ukazały się wyniki prospektywnej pracy autorstwa Granta i wsp, w której oceniano odpowiedź ze strony lekarzy (wyrażającą się rozpoczęciem lub zintensyfikowaniem leczenia) na nieprawidłowy poziom HbA1c (>8%), skurczowego ciśnienia tętniczego (>130 mm Hg) i cholesterolu LDL (100 mg/dL lub 130 mg/dL, w zależności od rozpoznania choroby wieńcowej), u 598 dorosłych pacjentów ambulatoryjnych z cukrzycą typu 2. Autorzy analizowali zmiany w leczeniu powyższych nieprawidłowości w okresie 12 miesięcy od ich wykrycia.

W grupie pacjentów początkowo nieleczonych, farmakoterapię rozpoczęto u 7 z 12 (58%) osób z poziomem HbA1c przewyższającym wartości docelowe oraz u 16 z 48 (34%) i 26 ze 115 (23%) osób odpowiednio z: podwyższonym skurczowym ciśnieniem tętniczym i poziomem cholesterolu LDL. Z kolei, w grupie pacjentów wcześniej leczonych, terapię zintensyfikowano u 124 z 244 (51%) osób z podwyższonym poziomem HbA1c i u 85 z 282 (30%) i 22 z 79 (30%) osób odpowiednio z: niezadowalającym skurczowym ciśnieniem tętniczym i poziomem cholesterolu LDL.

W okresie obserwacji zmniejszył się odsetek pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu LDL (z 58% do 45%, p=0.002), ale nie z podwyższonym poziomem HbA1c i skurczowego ciśnienia tętniczego.

Wyniki badania mają istotną wartość praktyczną. Wskazują na konieczność wcześniejszego i bardziej agresywnego leczenia metabolicznych czynników ryzyka u osób z cukrzycą. Autorzy postulują dalsze badania nad, zależnymi zarówno od lekarzy, jak i pacjentów, przyczynami obserwowanej “inercji klinicznej”.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2004-02-26