Badanie ALLHAT: rok później

Michael H. Alderman – ALLHAT: one year later 20th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, Sao Paulo 2004
Na odbywającym się w Sao Paulo Kongresie International Society of Hypertension zaprezentowano nowe analizy danych pochodzących z randomizowanego badania Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT), w którym w grupie około 42000 osób z nadciśnieniem porównano leczenie: amlodypiną, lizynoprylem i chlortalidonem.

Najnowsza analiza potwierdziła część sformułowanych przed rokiem wniosków, zmieniła interpretację innych, szczególnie tych dotyczących porównania lizynoprylu z chlortalidonem.

Jak podkreśla Michael Alderman, na wzrost częstości udarów i częstsze występowanie niewydolności serca w grupie lizynoprylu w porównaniu z chlortalidonem (obserwacja, która wzbudziła najwięcej kontrowersji) w największym stopniu wpłynęły: “efekt rasy,” czyli większa liczba niekorzystnych zdarzeń u osób rasy czarnej oraz różnice w wielkości redukcji wartości ciśnienia. U osób rasy czarnej ciśnienie tętnicze było o 4.1 mm Hg niższe u osób otrzymujących chlortalidon niż u osób otrzymujących lizynopryl. U chorych innych ras różnica pomiędzy chlortalidonem a lizynoprylem w skuteczności redukcji ciśnienia była nieistotna (mniej niż 1 mm Hg).

W innych analizach ALLHAT odnotowano wzrost częstości występowania cukrzycy (3 przypadki na 100 osób w czasie 5 lat) i częstsze występowanie hypokalemii (niemal u 10% uczestników poziom potasu w 4 roku leczenia wynosił poniżej 3.5 mmol.l) u chorych otrzymujących chlortalidon.

Wnioskiem, który pojawił się w pierwotnej analizie sprzed roku i znalazł potwierdzenie w obecnej, jest wyraźnie słabszy efekt amlodypiny w zapobieganiu niewydolności serca w porównaniu do diuretyku. Ostateczne wyniki, szczególnie te dotyczące porównania chlortalidonu i lizynoprylu, są zdaniem autorów w znacznej mierze zbieżne z rezultatami innych metaanaliz oraz badań porównawczych (head-to-head).

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2004-02-19

 

0 replies on “Badanie ALLHAT: rok później”