Trwałe korzyści z intensywnego leczenia cukrzycy-przedłużenie obserwacji UKPDS

Timothy Davis, Stephen Colagiuri – The continuing legacy of the United Kingdom Prospective Diabetes Study MJA 2004;180:104
W 1997 roku zakończono badanie UKPDS (The United Kingdom Prospective Diabetes Study). Wykazano w nim korzystny wpływ bardziej intensywnej kontroli glikemii na ograniczenie ryzyka powikłań o charakterze mikroangiopatii w cukrzycy typu 2. W odniesieniu do ryzyka zawału serca efekt leczenia był na pograniczu znamienności statystycznej.

Wyniki UKPDS skłoniły autorów do dalszej obserwacji chorych, celem uzyskania odpowiedzi, czy stwierdzone korzyści kliniczne mają trwały charakter. Wybór metody leczenia ponad 3 tysięcy osób, które zgodziły się dalej uczestniczyć w programie, należał do lekarzy prowadzących.

Timothy Davis i Stephen Colagiuri na łamach Medical Journal of Australia przedstawiają w skrócie wstępne wyniki dodatkowej 5-letniej obserwacji (zaprezentowane po raz pierwszy podczas kongresu IDF w Paryżu w 2003 roku).

Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w surowicy w chwili zakończenia badania UKPDS był znacząco niższy u chorych poddanych intensywnej terapii hipoglikemicznej, niż u chorych leczonych tradycyjnie. Po dalszych 5 latach średnie wartości HbA1c w obu grupach zbliżyły się do siebie. Mimo to ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego, na który składały się m.in. zawał serca, udar mózgu oraz niewydolność nerek, pozostało znacząco niższe u osób intensywnie leczonych w trakcie trwania UKPDS. Ponadto zmniejszenie ryzyka zawału serca w grupie leczonej podczas trwania UKPDS intensywnie, osiągnęło po 5 latach po zakończeniu badania znamienność statystyczną.

Utrzymujący się korzystny efekt kliniczny przy zmianie parametrów biochemicznych w tej grupie chorych określono jako “imprinting metaboliczny”. Pełna analiza przedłużenia obserwacji UKPDS zostanie opublikowana w najbliższym czasie. Zdaniem autorów artykułu, juz dziś można jednak stwierdzić, iż dodatkowa obserwacja potwierdza znaczenie intensywnej kontroli glikemii w zapobieganiu powikłaniom cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2004-02-02