Antybiotyki we wtórnej prewencji choroby wieńcowej

Eli V. Gelfand, Christopher P. Cannon – Antibiotics for secondary prevention of coronary artery disease: An ACES hypothesis but we need to PROVE IT Am Heart J 2004;147:202
W American Heart Journal, w cyklu “Curriculum in Cardiology”, ukazała się przeglądowa praca poświęcona roli antybiotyków w prewencji wtórnej choroby wieńcowej (CAD).

Jak wskazują jej autorzy, podwyższony poziom mediatorów zapalnych koreluje ze wzrostem ryzyka naczyniowego i wskazuje na udział zapalenia w rozwoju zmian miażdżycowych. Sugerowano związek pomiędzy miażdżycą a zakażeniami Cytomegalowirusem, Helicobacter pylori, wirusami Herpes simplex, Coxsackie B, zapalenia wątroby typu A czy Epstein-Barr, jednak wyniki badań nie są jednoznaczne. Stosunkowo najlepiej udokumentowano zależność pomiędzy zakażeniami Chlamydia pneumonie a CAD – większość badań wskazuje na >2-krotnie wyższy iloraz szans wystąpienia choroby naczyń u osób seropozytywnych.

Przeprowadzono co najmniej 10 randomizowanych badań klinicznych, oceniających stosowanie antybiotyków we wtórnej prewencji CAD; trwają 4 kolejne duże próby. Wyniki dotychczasowych prac są sprzeczne. Azytromycyna zmniejszała 5-krotnie ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych po zawale serca, w badaniu ze Szpitala St. George w Londynie. Stosowanie klarytromycyny w Clarithromycin in Acute Coronary Syndrome Patients in Finland (CLARIFY), istotnie zmniejszyło ilość zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. W znacznie liczniejszym badaniu Azithromycin in Acute Coronary Syndrome (AZACS), nie obserwowano jednak różnic w liczbie zgonów, nie zakończonych zgonem zawałów serca czy niedokrwienia wymagającego rewaskularyzacji (azytromycyna vs placebo). Także w badaniu Azithromycin in Coronary Artery Disease: Elimination of Myocardial Infection with Chlamydia (ACA-DEMIC), do którego włączono 302 chorych seropozytywnych (Chlamydia pneumonie), ze stabilną CAD, nie obserwowano różnic w ilości zdarzeń sercowo-naczyniowych pomiędzy grupą azytromycyny a grupą placebo. Nie wykazano zmniejszenia ilości restenoz po implantacji stentu podczas stosowania roksytromycyny (Intracoronary Stenting and Antibiotic Regimen [ISAR-3]) (zmniejszyła się jedynie ilość restenoz u chorych z wysokim mianem przeciwciał przeciw Chlamydia pneumonie).

Tym bardziej oczekiwane są wyniki toczących się dużych badań, np.: Azithromycin and Coronary Events (ACES), czy Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy (PROVE IT) -TIMI 22. W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę, że wobec przytoczonych danych, rutynowe stosowanie antybiotyków w stabilnej i niestabilnej CAD oraz po zawale serca nie powinno być zalecane.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2004-02-20

 

 

0 replies on “Antybiotyki we wtórnej prewencji choroby wieńcowej”