Oddział diagnostyki bólu w klatce piersiowej – doświadczenia brytyjskie

Steve Goodacre i wsp – Randomised controlled trial and economic evaluation of a chest pain observation unit compared with routine care BMJ 2004;328:254
W British Medical Journal opublikowano wyniki pracy oryginalnej, której celem była ocena kliniczna i ekonomiczna oddziału diagnostyki bólów w klatce piersiowej – „chest pain unit” (CPU) w rozpoznawaniu przyczyn dolegliwości w klatce piersiowej. Punkt odniesienia stanowiło rutynowe postępowanie w oddziale pomocy doraźnej.

Do randomizowanego badania włączono 972 chorych z ostrym bólem w klatce piersiowej o etiologii niemożliwej do ustalenia na podstawie wywiadu, EKG oraz zdjęcia RTG klatki piersiowej (w tym 479 chorych hospitalizowanych w CPU i 493 objętych opieką rutynową). W ciągu 6 godzin pobytu w CPU w celu weryfikacji rozpoznania wykonywano seryjne pomiary CK-MB (przy przyjęciu i po 2 godzinach) oraz troponiny (co najmniej 6 godzin po wystąpieniu bólu), a także test wysiłkowy lub badanie echokardiograficzne. W przypadku nieprawidłowości w CPU, chorego kierowano do szpitala.

Wykazano, że w porównaniu z rutynową diagnostyką w oddziale pomocy doraźnej, obserwacja w CPU zmniejsza odsetek chorych hospitalizowanych (37% vs 54%, p<0,001), a także odsetek przypadków błędnego wypisania z izby przyjęć chorego z ostrym zespołem wieńcowym (6% vs 14%, p=NS). Odsetek powikłań sercowych był podobny (3,8% vs 3,4%) w grupie leczonej w CPU i rutynowo w oddziale pomocy doraźnej. W analizie statystycznej potwierdzono opłacalność ekonomiczną CPU, w porównaniu do rutynowej diagnostyki w izbie przyjęć.

Badanie potwierdza, że CPU są efektywnym, bezpiecznym i tańszym sposobem prowadzenia wstępnej obserwacji i diagnostyki u chorych z bólami w klatce piersiowej.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-01-31

0 replies on “Oddział diagnostyki bólu w klatce piersiowej – doświadczenia brytyjskie”