Czy karmienie piersią obniża ciśnienie tętnicze?- wyniki badania ALSPAC

Richard M. Martin i wsp – Does Breast-Feeding in Infancy Lower Blood Pressure in Childhood? The Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) Circulation 2004;109:1259(online)
Wykazano, że karmienie piersią wiąże się z różnymi korzyściami zdrowotnymi w okresie dzieciństwa. Karmienie naturalne może mieć również długoterminowe znaczenie ochronne w odniesieniu do czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Dotychczasowe badania związku sposobu karmienia z późniejszym występowaniem czynników ryzyka przyniosły jednak sprzeczne dane, co może wynikać z retrospektywnej oceny sposobu karmienia.

Badacze z Wielkiej Brytanii przeprowadzili prospektywne badanie kohortowe relacji między sposobem karmienia a ciśnieniem tętniczym w okresie dzieciństwa – badanie ALSPAC (The Avon Longitudinal Study of Parents and Children). Obserwacją objęto 7276 dzieci urodzonych w latach 1991-1992, ciśnienie tętnicze oceniano w wieku 7,5 lat. Pełne dane uzyskano dla 4763 dzieci.

W grupie karmionej piersią ciśnienie skurczowe i rozkurczowe było niższe odpowiednio o 1,2 i 0,9 mm Hg. Po uwzględnieniu w analizie zmiennych socjoekonomicznych, antropometrycznych i związanych z matką, różnica pozostawała znamienna (odpowiednio 0,8 i 0,6 mm Hg).

W opinii autorów różnica ciśnienia w dzieciństwie ulega powiększeniu w późniejszych latach, wobec czego korzyści zdrowotne w okresie dorosłym będą jeszcze bardziej znaczące. Ich zdaniem, po wykazaniu przyczynowego charakteru opisanego związku, szeroka promocja karmienia piersią stanowić może istotny element strategii obniżania ciśnienia tętniczego na poziomie populacyjnym. W Wielkiej Brytanii i USA zwiększenie odsetka niemowląt karmionych piersią z obecnych 60% do 90% pozwoliłoby na uniknięcie ok. 3000 przedwczesnych zgonów rocznie wśród osób w wieku 35-64 lata.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2004-03-01

0 replies on “Czy karmienie piersią obniża ciśnienie tętnicze?- wyniki badania ALSPAC”