Peryndopryl z indapamidem – korzystny wpływ na ściany tętnic

Gerard M. London i wsp – Mechanism(s) of selective systolic blood pressure reduction after a low-dose combination of perindopril/indapamid in hypertensive subjects: comparison with atenolol J Am Coll Cardiol 2004;43:92
Uważa się, że zablokowanie układu renina-angiotensyna może prowadzić do zwiększenia podatności ściany dużych tętnic i zmniejszenia grubości mięśniówki drobnych tętniczek oporowych. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) obniżają śmiertelność sercowo-naczyniową – wyniki kilku badań klinicznych z ostatnich lat sugerują niezależny od efektu hipotensyjnego mechanizm poprawy rokowania. Wydaje się, iż może być to związane z silniejszym niż inne grupy leków wpływem ACE na skurczowe ciśnienie centralne (aorta, tętnica szyjna).

London i wsp. porównali zmiany ciśnienia krwi w tętnicy ramiennej i ciśnienia centralnego u chorych z nadciśnieniem, przyjmujących inhibitor ACE peryndopryl w połączeniu z diuretykiem (indapamid) lub beta-bloker (atenolol). U 88 osób, leczonych peryndoprylem i indapamidem oraz u 93 osób leczonych atenololem mierzono ciśnienie na ramieniu sfigmomanometrem rtęciowym oraz dokonano oceny skurczowego ciśnienia w tętnicy szyjnej metodą automatycznej analizy fali tętna aparatem Complior.

Po 12 miesiącach, spadek ciśnienia skurczowego w tętnicy ramiennej u chorych leczonych inhibitorem ACE i diuretykiem (ze 162 do 137 mm Hg) był nieco większy niż u chorych otrzymujących beta-bloker (ze 162 do 142 mm Hg), natomiast spadek ciśnienia rozkurczowego w tętnicy ramiennej był podobny w obu grupach (do ok. 83 mm Hg).

Największą różnicę odnotowano jednak w wartościach centralnego ciśnienia skurczowego – u chorych otrzymujących peryndopryl i indapamid obniżyło się ono w znacznie większym stopniu (z 154.5 do 129.5 mm Hg), niż u chorych otrzymujących atenolol (z 152.4 do 145 mm Hg).

Zdaniem autorów, wyraźna redukcja centralnego skurczowego ciśnienia krwi u chorych leczonych inhibitorem ACE/diuretykiem zależy prawdopodobnie od poprawy podatności dużych tętnic i zmniejszonego odbicia fali tętna od tętnic obwodowych i drobnych tętniczek. Ich przyczyną mogą być korzystne zmiany strukturalne w obrębie ściany tętnic, zaistniałe w wyniku stosowania peryndoprylu i indapamidu.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-01-07

 

0 replies on “Peryndopryl z indapamidem – korzystny wpływ na ściany tętnic”