Jak często badać chorych z nadciśnieniem?

Richard V. Birtwhistle i wsp – Randomised equivalence trial comparing three month and six month follow up of patients with hypertension by family practitioners BMJ 2004;328:204
Amerykańskie oraz brytyjskie wytyczne zalecają kontakt lekarza z chorym na nadciśnienie tętnicze co 3-6 miesięcy – powyższe rekomendacje opierają się jednak nie na wynikach badań klinicznych, lecz na wynikających z codziennej praktyki opiniach ekspertów.

W British Medical Journal opublikowano wyniki pracy, której celem było określenie, jak często chorzy z nadciśnieniem powinni odbywać wizyty u lekarza, aby uzyskać optymalną kontrolę ciśnienia tętniczego. Birtwhistle i wsp. porównali skuteczność leczenia hipotensyjnego w południowo-wschodniej Kanadzie, w zależności od częstotliwości wizyt lekarskich. W prospektywnej, randomizowanej próbie wzięło udział ponad 600 osób z nadciśnieniem, będących pod opieką 50 lekarzy rodzinnych. Chorzy podzieleni zostali w sposób losowy na dwie grupy: w pierwszej grupie odstęp miedzy planowymi wizytami lekarskimi ustalono na trzy, a w drugiej na sześć miesięcy. W razie potrzeby każdy chory miał możliwość wcześniejszego skorzystania z porady lekarskiej.

Uczestnicy badania kontaktowali się z lekarzem częściej niż pierwotnie zaplanowano – chorzy z pierwszej grupy średnio co 1.8 miesiąca, z drugiej grupy co 2.2 miesiąca. Powodem dodatkowych wizyt były przeważnie problemy nie związane z nadciśnieniem. Po 3 latach przeciętne wartości ciśnienia tętniczego u chorych z obu grup były porównywalne (grupa pierwsza- 137/82 mm Hg, grupa druga- 138/81 mm Hg). Pod koniec próby lekarze prowadzący zostali poproszeni o ocenę skuteczności leczenia hipotensyjnego na podstawie aktualnych wytycznych. W obu grupach odsetek chorych ze złą, w opinii lekarzy, kontrolą ciśnienia był podobny (odpowiednio 18% i 16%).

Według autorów pracy, zwiększenie częstotliwości planowych wizyt lekarskich nie prowadzi do poprawy kontroli nadciśnienia tętniczego. Uważają oni, że skuteczność leczenia hipotensyjnego zależy głównie od wiedzy lekarza oraz jego aktywnej współpracy z pacjentem.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-01-24

0 replies on “Jak często badać chorych z nadciśnieniem?”