Wysokie ciśnienie tętnicze w świeżym udarze mózgu a rokowanie

Mark Willmot i wsp – High blood pressure in acute stroke and subsequent outcome Hypertension 2004;43:18
W świeżym udarze mózgu około 75% chorych ma podwyższone wartości ciśnienia tętniczego (definiowane przez WHO jako: >140/90 mmHg). Wyniki badań dotyczących rokowniczego znaczenia wysokiego ciśnienia tętniczego w momencie przyjęcia chorego do szpitala są sprzeczne.

Opublikowana w Hypertension praca stanowi systematyczny przegląd wyników dotychczasowych badań obserwacyjnych, w których znalazły się informacje dotyczące wartości ciśnienia tętniczego przy przyjęciu oraz powikłań w przebiegu udaru mózgu. Do analizy włączono dane ponad 10 tysięcy chorych z 32 badań.

Stwierdzono, że wystąpienie zgonu było istotnie związane z podwyższonym ciśnieniem średnim i rozkurczowym (iloraz szans kolejno 1,6 i 1,7). U osób z udarem krwotocznym, złożony punkt końcowy (zgon i uzależnienie społeczne od innej osoby) występowały odpowiednio ponad 2,5-krotnie i 4,5-krotnie częściej przy wysokim ciśnieniu skurczowym i rozkurczowym. U chorych z udarem niedokrwiennym podwyższone ciśnienie rozkurczowe związane było z 2-krotnie wyższym ryzykiem nawrotu udaru. Trend w kierunku podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego odnotowano u chorych z powikłaniami w trakcie dalszej obserwacji.

Badanie potwierdziło istotny związek wysokiego ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru mózgu z ryzykiem zgonu lub niesprawności chorych po udarze. Korelacja pomiędzy powikłaniami a wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego była silniej wyrażona w przypadku udarów krwotocznych niż niedokrwiennych.

Zdaniem autorów pracy, jej wyniki pozwalają oczekiwać poprawy rokowania w udarze po obniżeniu wysokich wartości ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru. Obawy może jednak budzić możliwość sprowokowania w ten sposób hipoperfuzji centralnego układu nerwowego. W opinii autorów, uzasadnione wydaje się dążenie do umiarkowanego obniżenia ciśnienia w udarze, natomiast skuteczność bardziej agresywnego postępowania hipotensyjnego wymaga potwierdzenia w toczących się prospektywnych badaniach randomizowanych.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-01-09

0 replies on “Wysokie ciśnienie tętnicze w świeżym udarze mózgu a rokowanie”