Kontrola nadciśnienia jest lepsza w USA niż w Europie

Katharina Wolf-Maier i wsp – Hypertension treatment and control in five european countries, Canada, and the United States Hypertension 2004;43:10
Na łamach Hypertension opublikowano wyniki porównania skuteczności leczenia nadciśnienia w wybranych krajach Europy Zachodniej, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jak zauważają autorzy pracy, pomimo istotnych postępów w terapii nadciśnienia tętniczego, jakie dokonały się w ostatnich latach, znaczna część osób z wysokim ciśnieniem krwi nie jest efektywnie leczona. Zjawisko to występuje w różnym stopniu w wielu krajach. Wolf-Maier i wsp. porównali wyniki badań przeglądowych poświęconych rozpowszechnieniu i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, przeprowadzonych w latach dziewięćdziesiątych w 7 krajach zachodnich (USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Włochy, Hiszpania). Dla grup wiekowuch 35-64 lata stwierdzono znaczne różnice w częstości występowania nadciśnienia (definiowanego jako ciśnienie >140/90 mm Hg lub stosowanie leków hipotensyjnych): od 27% – 28% w Kanadzie i USA do ok. 50% w Hiszpanii i Niemczech. Leczenie farmakologiczne stosowane było częściej w USA i Kanadzie (odpowiednio 52% i 36%), niż w Europie (najwięcej Włochy – 32%, najmniej Wielka Brytania – 25%). Bardzo różniła się również efektywność leczenia hipotensyjnego po obu stronach Atlantyku. W żadnym z krajów nie uzyskano zadowalającej kontroli nadciśnienia (jako dowód, że taka kontrola jest możliwa, autorzy przytaczają wyniki badania ALLHAT, w którym u ok. 2/3 leczonych chorych z nadciśnieniem udało się doprowadzić do normalizacji ciśnienia tętniczego). W USA ciśnienie poniżej 140/90 mm Hg miało ok. 29 % chorych. W Europie odsetek chorych z dobrze kontrolowanym nadciśnieniem był znacznie niższy (Wielka Brytania – 10 %, Hiszpania – 5%). Według autorów, dowodzi to znacznie bardziej agresywnego podejścia terapeutycznego do nadciśnienia tętniczego w Ameryce, niż w Europie.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-01-09
Ewa Kowalik

0 replies on “Kontrola nadciśnienia jest lepsza w USA niż w Europie”