Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego

Gang Hu i wsp – Relationship of physicial activity and body mass index to the risk of hypertension: a prospective study in Finland Hypertension 2004;43:25
W Hypertension opublikowano wyniki prospektywnego, fińskiego badania poświęconego zależności pomiędzy aktywnością fizyczną, indeksem masy ciała a rozwojem nadciśnienia tętniczego.

Wiadomo, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza zagrożenie chorobami układu sercowo-naczyniowego. Jednym z postulowanych mechanizmów jej ochronnego działania jest korzystny wpływ wysiłku fizycznego na wysokość ciśnienia tętniczego. Choć wyniki dotychczasowych obserwacji potwierdzają istnienie odwrotnej zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a ciśnieniem tętniczym, to jednak danych pochodzących z prospektywnych badań jest stosunkowo niewiele.

Powyższe rozważania stały się podstawą do analizy korelacji pomiędzy nasileniem regularnej aktywności fizycznej a ryzykiem nadciśnienia, w zależności od płci i indeksu masy ciała, w prospektywnej, średnio 11-letniej obserwacji 8302 mężczyzn i 9139 kobiet, w wieku 25-64 lata, wyjściowo nie leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, bez wywiadu choroby wieńcowej, udaru lub niewydolności serca.

W analizie wieloczynnikowej, tak u mężczyzn jak i u kobiet, zagrożenie nadciśnieniem tętniczym zmniejszało się wraz ze wzrostem aktywności fizycznej. U mężczyzn z niską, umiarkowaną i wysoką aktywnością fizyczną wskaźnik ryzyka wynosił odpowiednio: 1.00, 0.63 i 0.59 (P dla trendu <0.001), a u kobiet odpowiednio: 1.00, 0.82 i 0.71 (P dla trendu = 0.005). Względne ryzyko nadciśnienia rosło natomiast wraz ze wzrostem indeksu masy ciała (BMI) (w grupach z BMI< 25, 25-29.9, ≥30) i wynosiło odpowiednio: 1.00, 1.18 i 1.66 u mężczyzn (P dla trendu <0.001) oraz 1.00, 1.24 i 1.32 u kobiet (P dla trendu = 0.007).

W dyskusji nad uzyskanymi wynikami autorzy pracy podkreślają, iż zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą, jest to pierwsze badanie, w którym wykazano odwrotną zależność pomiędzy aktywnością fizyczną a nadciśnieniem u obu płci. Ochronne działanie aktywności fizycznej było również widoczne zarówno u osób z nadwagą jak i prawidłowym indeksem masy ciała.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-01-03

0 replies on “Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego”