Depresja u osób z pourazowym uszkodzeniem mózgu

Ricardo E. Jorge – Major depression following traumatic brain injury Arch Gen Psych 2004;61:42
Od lat wiadomo, że istnieje korelacja pomiędzy pourazowym uszkodzeniem mózgu a zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi i dużą depresją. Dotychczasowe badania sugerują, że duża depresja może dotyczyć nawet 42% osób po urazie mózgu. Mniej wiadomo na temat zaburzeń neuropsychologicznych i nieprawidłowości strukturalnych w OUN u osób z dużą depresją po pourazowym uszkodzeniu mózgu.

W styczniowym wydaniu Archives of General Psychiatry opublikowano wyniki prospektywnego badania typu case-control, dotyczącego tego zagadnienia. Autorzy z USA obserwowali przez rok grupę 91 osób po urazie mózgu (grupa badana) i 27 osób z licznymi urazami innych narządów (grupa kontrolna). Po 3, 6 i 12 miesiącach po urazie oceniano objawy depresji według kryteriów DSM-IV. W podgrupie z dużą depresją i bez depresji porównywano wyniki testów neuropsychologicznych i ilościowego rezonansu magnetycznego mózgu.

Dużą depresję rozpoznano u 33% osób z grupy badanej, znamiennie
cześciej  niż w grupie kontrolnej (7.4%). Depresji towarzyszyły często zaburzenia lękowe, a także zachowania agresywne, w okresie obserwacji rozpoznawano je odpowiednio u 76.7% i 56.7% osób. Ponadto, duża depresja prowadziła do upośledzenia funkcji wykonawczych i społecznych. W podgrupie chorych z dużą depresją częściej stwierdzano zanik istoty szarej w okolicy przedczołowej, a szczególnie w okolicy brzuszno-bocznej i grzbietowo-bocznej.

Zdaniem autorów depresja jest częstym powikłaniem urazu mózgu i wywiera niekorzystny wpływ na proces zdrowienia i funkcjonowanie po urazie. Przyszłe badania pomogą ustalić czynniki ryzyka rozwoju depresji po urazie mózgu oraz opracować metody zapobiegania i leczenia.

 

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2004-01-21

0 replies on “Depresja u osób z pourazowym uszkodzeniem mózgu”