Depresja a poziom hormonów płciowych w okresie około- i pomenopauzalnym

Ellen W. Freeman i wsp – Hormones and menopausal status as predictors od depression in women in transition to menopause Arch Gen Psych 2004;61:62
Opinie na temat zależności pomiędzy poziomem hormonów płciowych a częstością występowania depresji u kobiet są sprzeczne. Przez wiele lat sądzono, że główną przyczyną depresji u kobiet jest niski poziom estrogenów. Potwierdzały to niektóre badania, w których obserwowano ustępowanie depresji po podaniu tego hormonu.

Obecnie przeważa pogląd, że największy wpływ na ryzyko zaburzeń depresyjnych mają cykliczne wahania poziomów hormonów płciowych w okresie rozrodczym. Wykazano, że farmakologiczne zablokowanie czynności jajników wiąże się z ustąpieniem dysforii i podwyższeniem nastroju.

Wydaje się, że najlepszym sposobem weryfikacji słuszności obydwu teorii byłaby wieloletnia obserwacja grupy kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Wyniki tak skonstruowanej pracy opublikowano w styczniowym wydaniu Archives of General Psychiatry.

W prospektywnym badaniu kohortowym wzięło udział 436 (regularnie miesiączkujących w badaniu wyjściowym) kobiet w wieku 35-47 lat. Ocena polegała na 6-krotnym oznaczaniu poziomu hormonów płciowych w surowicy w okresie 4-letniej obserwacji. Analizowano prawdopodobieństwo wystąpienia objawów depresyjnych w zależności od fazy menopauzy, po uwzględnieniu innych czynników predykcyjnych (wiek, wywiad w kierunku depresji i zespołu napięcia premenstrualnego, zaburzenia snu, status zatrudnienia).

Autorzy stwierdzili, że ryzyko depresji wzrastało w okresie okołomenopauzalnym i zmniejszało się po menopauzie. Po menopauzie, prawdopodobieństwo objawów depresyjnych malało z wiekiem.

Podsumowując, wyniki badania potwierdzają słuszność teorii łączącej depresję z wahaniami poziomu hormonów płciowych. W analizie wieloczynnikowej po menopauzie, a więc w okresie w którym utrzymują się niskie poziomy estrogenów, nie zaobserwowano wzrostu ale spadek częstości występowania objawów depresyjnych.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2004-01-21

0 replies on “Depresja a poziom hormonów płciowych w okresie około- i pomenopauzalnym”