Zanieczyszczenie powietrza a rak płuc

P. Nafstad i wsp – Lung cancer and air pollution: a 27 year follow up of 16 209 Norwegian men Thorax 2003;58:1071
Na łamach pisma Thorax przedstawiono wyniki badania oceniającego zależność pomiędzy występowaniem raka płuc a długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, w grupie ponad 16 000 mieszkających w Oslo mężczyzn w wieku 40-49 lat, poddanych prospektywnej obserwacji w latach 1972/73 – 1998.

Narażenie na zanieczyszczenie oceniono w latach 1974-1978, na podstawie stężeń tlenku azotu (NO) i dwutlenku siarki w miejscu zamieszkania.

W trakcie badania raka płuc rozpoznano u 422 osób (roczna zapadalność 1,19/1000 osób). W analizie wieloczynnikowej poziom tlenku azotu >30 µg/m3 zwiększał ryzyko wystąpienia raka płuc 1,37 razy (w porównaniu do stężenia <10 µg/m3). Podobnej zależności nie potwierdzono dla dwutlenku siarki. Najsilniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka płuc pozostawało palenie papierosów (wskaźnik ryzyka od około 11 do 36 razy, w zależności od liczby wypalanych papierosów), z kolei wyższe wykształcenie wiązało się z mniejszym ryzykiem rozwoju choroby nowotworowej.

Obserwowane zależności mogą tłumaczyć większą zapadalność na raka płuc na obszarach miejskich, głównym źródłem tlenku azotu jest bowiem ruch samochodowy, natomiast dwutlenku siarki emisja gazów grzewczych. Jednakże, w porównaniu do ryzyka związanego z paleniem papierosów, zależność między zanieczyszczenia środowiska a rakiem płuc jest znacznie słabsza.

Opracowane na podstawie: Thorax / 2004-12-21

0 replies on “Zanieczyszczenie powietrza a rak płuc”