Niezadowalające efekty badań przesiewowych w cukrzycy typu 2. – dane z USA

Mark W. Ealovega i wsp. – Opportunistic screening for diabetes in routine clinical practice Diabetes Care 2004;27:9
Ocenia się, że 16.7 milionów Amerykanów ma rozpoznaną cukrzycę, a kolejne 5.4 milionów mieszkańców tego kraju nie wie o swojej chorobie.

American Diabetes Association zaleca rutynowe badania przesiewowe w kierunku cukrzycy u osób w wieku ≥45 lat. Badania powinny być wykonywane co 3 lata. Analiza piśmiennictwa wskazuje, że skuteczność badań przesiewowych prowadzonych w medycynie pierwszego kontaktu jest niejednoznaczna.

W styczniowym wydaniu Diabetes Care opublikowano wyniki retrospektywnej analizy badań przesiewowych u osób w wieku ≥45 lat, leczonych przez lekarzy rodzinnych i objętych jednolitym ubezpieczeniem zdrowotnym w USA. Analizowano zachowania lekarzy w okresie 3 lat po ogłoszeniu w 1997 roku wytycznych ADA dotyczących skriningu (w badanych ośrodkach nie prowadzono formalnych programów przesiewowych). Oceniano częstość wykonywania, metody i skuteczność badań przesiewowych.

Kryteria kwalifikacji do badania przesiewowego spełniało 8286 osób. Co najmniej jedno badanie przesiewowe wykonano u 69% (n = 5752) z nich. Prawdopodobieństwo wykonania testów skriningowych wzrastało wraz z wiekiem, częstością konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu i liczbą czynników ryzyka cukrzycy. Najczęściej wykonywanym badaniem było oznaczenie glikemii przygodnej (95%).

Wynik testu skriningowego był nieprawidłowy u 4% (n = 202) osób. Tylko w przypadku 77 (38%) osób, reakcja lekarza na stwierdzaną nieprawidłowość była zgodna z aktualnymi standardami. Z tego względu całkowity efekt programu badań przesiewowych był niezadowalający – cukrzycę rozpoznano jedynie u 0.6% osób. W opinii autorów, mimo dość częstego prowadzenia skriningu, najsłabszym ogniwem okazał się brak odpowiedniego postępowania po wykryciu nieprawidłowych wyników badania przesiewowego i w tym zakresie należy zwiększyć wysiłki edukacyjne.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-01-15

0 replies on “Niezadowalające efekty badań przesiewowych w cukrzycy typu 2. – dane z USA”