Wydolność fizyczna i BMI a rokowanie u mężczyzn z cukrzycą

Timothy Church i wsp – Exercise capacity and body composition as predictors of mortality among men with diabetes Diabetes Care 2004;27:83
Badania potwierdzają istotne znaczenie wpływu braku aktywności fizycznej i podwyższonego wskaźnika BMI na rozwój cukrzycy (DM). Niewiele jest jednak badań weryfikujących znaczenie poziomu wydolności fizycznej i BMI u chorych z rozpoznaną DM.

Celem analizy danych blisko 2200 mężczyzn z DM była ocena zależności pomiędzy poziomem wydolności fizycznej i wskaźnika BMI a śmiertelnością. U chorych wykonano test wysiłkowy według protokołu Balke`a. Chorych podzielono na kwartyle wydolności fizycznej, w zależności od uzyskanych wyników testu wysiłkowego, wyrażonych w ekwiwalentach metabolicznego zużycia tlenu w spoczynku (METs).

Chorzy byli włączani do obserwacji w latach 1970-1995 i obserwowani przez co najmniej jeden rok. Stwierdzono odwrotną, istotną korelację pomiędzy wydolnością fizyczną a śmiertelnością całkowitą (P<0,001). W porównaniu do chorych z najwyższą wydolnością fizyczną, osoby o najniższej i średniej wydolności fizycznej miały odpowiednio 4,5- oraz 2,8-krotnie wyższe ryzyko zgonu. Po uwzględnieniu wskaźników wydolności fizycznej, nie obserwowano istotnej zależności pomiędzy wskaźnikiem BMI a zgonami. Znamienny trend w kierunku wyższej śmiertelności u chorych z wydolnością fizyczną poniżej 9 METs obserwowano zarówno u chorych z wagą normalną, z nadwagą jak i u otyłych. W kolejnych kwartylach wydolności fizycznej potwierdzono wzrost częstości uprawiania przez chorych regularnych wysiłków fizycznych.

W opinii autorów badanie wskazuje na istotne, niezależne od wartości BMI, znaczenie wydolności fizycznej w rokowaniu chorych z cukrzycą. Potwierdzono odwrotną korelację wydolności fizycznej i śmiertelności. Zalecanie chorym z cukrzycą co najmniej 150 minut wysiłku fizycznego tygodniowo pozwala na osiągnięcie przez nich poprawy wydolności fizycznej. Poprawa wydolności fizycznej może zmniejszyć ryzyko zgonu.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-01-14

0 replies on “Wydolność fizyczna i BMI a rokowanie u mężczyzn z cukrzycą”