Szczepienie przeciw grypie a powikłania wieńcowe

Enrique P. Gurfinkel i wsp – Flu vaccination in acute coronary syndromes and planned percutaneous coronary interventions. (FLUVACS) study. One-year follow-up Eur Heart J 2003;25:25
W opublikowanym wcześniej, randomizowanym, prospektywnym badaniu FLUVACS, przeprowadzonym na grupie 200 chorych hospitalizowanych w ciągu pierwszych 72 godzin zawału serca i na 101 osobach bez niestabilnej choroby wieńcowej przygotowywanych do zabiegów na naczyniach wieńcowych wykazano, że jednorazowe, domięśniowe podanie szczepionki przeciw grypie zmniejsza częstość występowania powikłań wieńcowych w obserwacji 6-miesięcznej (uczestnikom próby, niezależnie od typowego leczenia choroby wieńcowej, podawano losowo szczepionkę przeciw grypie lub placebo; interwencję przeprowadzano w sezonie zachorowań na grypę).

W European Heart Journal autorzy z Argentyny przedstawili wyniki 12-miesięcznej obserwacji uczestników FLUVACS, potwierdzając korzystny wpływ szczepień przeciw grypie na częstość występowania zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca lub nawrotu niedokrwienia u osób z zawałem mięśnia sercowego lub poddawanych interwencjom na naczyniach wieńcowych. Po roku odsetek zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie badanej był istotnie niższy niż w grupie kontrolnej (6% vs 17%, p≤0.002). Względne ryzyko zgonu u osób, które zaszczepiono przeciw grypie, wynosiło 0.34 (95% CI: 0.17-0.71). Potrójny, złożony punkt końcowy (zgon, zawał, nawrót niedokrwienia) wystąpił u 22% i 37% osób, odpowiednio z grupy badanej i kontrolnej (względne ryzyko w grupie badanej 0.59; CI 0.4-0.86). Korzyść z zastosowania szczepionki była największa u osób z przebytym zawałem serca (względne ryzyko złożonego punktu końcowego 0.19, 0.07-0.53) i dotyczyła przede wszystkim podgrupy chorych z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST. U chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST nie odnotowano istotnych różnic przeżywalności.

Zdaniem autorów, konieczne są dalsze badania nad wpływem szczepień przeciw grypie na rokowanie w ostrych incydentach wieńcowych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-01-01

 

0 replies on “Szczepienie przeciw grypie a powikłania wieńcowe”