Sprawność fizyczna w młodości a późniejszy rozwój czynników ryzyka choroby wieńcowej

Mercedes R. Carnethon i wsp – Cardiorespiratory fitness in young adulthood and the development of cardiovascular disease risk factors JAMA 2003;290:3092
W Journal of American Medical Association opublikowano wyniki długoterminowego badania populacyjnego, którego celem była ocena wpływu stopnia sprawności fizycznej u młodych dorosłych w wieku 18-30 lat na późniejszy rozwój czynników ryzyka miażdżycy.

Prezentowany materiał stanowi element badania Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA). Do analizy włączono dane ponad 4400 osób, które obserwowano przez ponad 15 lat. Na początku badania wykonano test wysiłkowy według protokołu Balke`a, który u blisko 2500 badanych powtórzono po 7 latach. Sprawność fizyczną oceniano na podstawie czasu trwania testu.

Wyjściowy stopień sprawności fizycznej okazał się być odwrotnie skorelowany z ryzykiem rozwoju nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i zespołu metabolicznego w średnim wieku. W analizie statystycznej uwzględniającej indeks masy ciała, osoby najmniej sprawne fizycznie (<20 percentyla populacji) były 2-krotnie bardziej zagrożone rozwojem czynników ryzyka miażdżyc, w porównaniu z osobami najbardziej sprawnymi (>60 percentyla). U osób o najniższej sprawności fizycznej (kobiety <6 minut, mężczyźni <10 minut czasu trwania testu wysiłkowego) istotnie częściej wystąpiły czynniki ryzyka miażdżycy: palenie papierosów, hipertrójglicerydemia, rodzinny wywiad cukrzycy i nadciśnienia, zespół metaboliczny, otyłość i wysokie ciśnienie tętnicze. Poprawa sprawności fizycznej w ciągu 7 lat obserwacji związana była z istotną redukcją ryzyka rozwoju cukrzycy (HR 0.4, P<0.04) i zespołu metabolicznego (HR 0.5, P<0.001).

W komentarzu autorzy stwierdzają, iż przy założeniu przyczynowego związku pomiędzy sprawnością fizyczną a czynnikami ryzyka, poprawa sprawności fizycznej u wszystkich osób o małej wydolności pozwoliłaby na 21-28% ograniczenie częstości występowania nadciśnienia, cukrzycy i zespołu metabolicznego.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-12-17

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-12-17

0 replies on “Sprawność fizyczna w młodości a późniejszy rozwój czynników ryzyka choroby wieńcowej”