Korzyści z leczenia izolowanego nadciśnienia skurczowego-nowa analiza badania SHEP

Kim Sutton-Tyrrell i wsp – Extent of cardiovascular risk reduction associated with treatment of isolated sytolic hypertension Arch Intern Med 2003;163:2728
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki 14-letniej obserwacji rekrutowanej w Pittsburgu podgrupy uczestników randomizowanego, prospektywnego badania SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Program), którego pierwsze wyniki przedstawiono w roku 1991. Wykazano wówczas, że leczenie izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego u osób starszych prowadzi do obniżenia ryzyka udaru mózgu oraz do zmniejszenia częstości zawałów serca i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Trwające 4.5 roku badanie SHEP było (obok badania STOP-Hypertension) jedną z ostatnich prób wieloośrodkowych dotyczących nadciśnienia tętniczego, z użyciem placebo. Po jej zakończeniu osoby uczestniczące w badaniu poinformowano o korzyściach wynikających z przyjmowania leków hipotensyjnych; zalecano również kontakt z lekarzami domowymi celem rozpoczęcia rutynowego leczenia.

Grupa uczestników rekrutowana w Pittsburgu pozostawała nadal pod obserwacją badaczy przez następne 10 lat; dodatkowo, w ostatnim roku trwania próby utworzono grupę kontrolną, składającą się z osób w starszym wieku, z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Po trwającej łącznie 14 lat obserwacji, K. Sutton-Tyrrell i wsp. porównali częstość wystąpienia udaru mózgu, zawału serca oraz zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, wśród chorych otrzymujących od początku lek hipotensyjny, zakwalifikowanych pierwotnie do grupy placebo oraz osób stanowiących grupę kontrolną.

Chorzy z grupy placebo obarczeni byli znacznie wyższym ryzykiem wystąpienia punktu końcowego w porównaniu z grupą kontrolną, a także grupą leczoną od początku obserwacji (odpowiednio: 79 %, 35 % i 58 %). Autorzy uważają, że wczesne rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego ma decydujący wpływ na zahamowanie rozwoju miażdżycy, a tym samym na uniknięcie poważnych powikłań izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-12-08