Poziom hemoglobiny a śmiertelność po przezskórnych interwencjach wieńcowych

Holger Reinecke i wsp – Haemoglobin-related mortality in patients undergoing percutaneous coronary intervention Eur Heart J 2003;24:2142
Wykazano, że niski poziom hemoglobiny i niedokrwistość związane są z niekorzystnym rokowaniem u chorych z niewydolnością serca oraz u pacjentów z chorobami nerek. Niedawno przeprowadzone badanie udowodniło znaczący wpływ niedokrwistości na śmiertelność wewnątrzszpitalną u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, brak natomiast prac oceniających znaczenie poziomu hemoglobiny u chorych z chorobą wieńcową leczonych przezskórnie. W celu oceny wartości rokowniczej poziomu hemoglobiny (Hb) po planowym zabiegu PCI, przeprowadzono retrospektywną analizę danych blisko 700 chorych bez schyłkowej niewydolności nerek. Chorych podzielono na kwintyle, w zależności od wyjściowego poziomu hemoglobiny. W około 2-letniej obserwacji w analizie wieloczynnikowej stwierdzono, że chorzy należący do najniższego kwintyla (Hb < 12,9 g/dl) mieli blisko 4-krotnie wyższą śmiertelność ogólną niż chorzy ze stężeniem Hb mieszczącym się w zakresie 14,6-15,2 g/dl (obserwację tę potwierdzono również dla zgonów z przyczyn sercowych). Co ciekawe, śmiertelność wzrastała również przy stężeniu hemoglobiny powyżej 17 g/dl. Badanie potwierdziło po raz pierwszy, że anemia może być istotnym czynnikiem rokowniczym u chorych po inwazyjnym leczeniu choroby wieńcowej. W opinii autorów wskazuje to na potrzebę dokładnego analizowania przyczyn i leczenia niedokrwistości u chorych kierowanych na PCI. Za najważniejsze niekorzystne mechanizmy związane z występowaniem przewlekłej anemii u chorych z chorobą wieńcową, uważa się jej wpływ na nasilenie niedokrwienia, remodelingu i przerostu mięśnia sercowego. Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-12-15
Ewa Kowalik

0 replies on “Poziom hemoglobiny a śmiertelność po przezskórnych interwencjach wieńcowych”