Uniesienie odcinka ST w stanach innych niż zawał serca

Kyuhyun Wang i wsp – ST-segment elevation in conditions other than acute myocardial infarction N Engl J Med 2003;349:2128
W artykule poglądowym opublikowanym na łamach New England Journal of Medicine, Kyuhyun Wang i wsp. omawiają różnicowanie uniesienia odcinka ST w zapisie elektrokardiograficznym. Zwracają przy tym uwagę na fakt, że na kształt odcinka może wpływać wiele chorób innych niż zawał serca. W cytowanych przez nich pracach, u 51-85% chorych zgłaszających się po poradę z bólem w klatce piersiowej i uniesieniem odcinka ST postawiono rozpoznanie inne niż zawał serca. Najczęstszymi przyczynami zmian odcinka ST były w tych przypadkach: przerost lewej komory serca, blok lewej odnogi pęczka Hisa, zespół wczesnej repolaryzacji oraz tętniak lewej komory.

Kyuhyun Wang i wsp. przypominają również inne patologiczne przyczyny uniesienia odcinka ST: ostre zapalenie osierdzia, hyperkalemię, zatorowość płucną, przemijające uniesienie po kardiowersji migotania i trzepotania przedsionków, zespół Brugadów i arytmogenną dysplazję lewej komory.

Zwracają również uwagę na fakt, iż często uniesienie odcinka ST w niektórych odprowadzeniach EKG stanowi wariant normy – stwierdzono je u 91% z grupy 6014 zdrowych mężczyzn, w wieku od 16 do 58 lat (uniesienie od 1 do 3 mm w jednym lub więcej odprowadzeń przedsercowych). Rzadziej (około 20%) stwierdza się je u zdrowych kobiet.
W zaleceniach dotyczących terapii trombolitycznej American College of Chest Physicians, definiujących zmiany ST znalazło się dodatkowo zdanie: „uniesienie odcinka ST … niecharakterystyczne dla zjawiska wczesnej repolaryzacji, zapalenia osierdzia, przerostu lewej komory lub bloku odnogi.” Jednak nawet to uzupełnienie nie uwzględnia występującego u wielu zdrowych osób uniesienia odcinka ST w prawostronnych odprowadzeniach przedsercowych.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2003-11-27

0 replies on “Uniesienie odcinka ST w stanach innych niż zawał serca”