Rola neuroprzekaźnictwa opioidowego w regulacji reakcji emocjonalnych u ludzi

Jon-Kar Zubieta i wsp – Regulation of human affective responses by anterior cingulate and limbic u-opioid neurotransmission Arch Gen Psychiatry 2003;60:1145
Nowoczesne badanie neuroobrazowania pozwalają przyżyciowo zidentyfikować u ludzi ośrodki OUN związane z przeżywaniem emocji. Okolice korowe takie jak: kora przedczołowa, przednia część zakrętu obręczy, kora wyspy oraz ośrodki podkorowe (ciało migdałowate, wzgórze, brzuszna część prążkowia) zwiększają swoją aktywność synaptyczną w odpowiedzi na bodźce emocjonalne. Zaburzenia czynności tych struktur wiążą się z patofizjologią zaburzeń nastroju.

Nadal stosunkowo niewiele wiadomo na temat czynności neurotransmiterów w tych procesach. W badaniach na zwierzętach wykazano, że aktywacja receptorów μ-opioidowych hamuje lęk i stres wywołane przez bodźce powodujące uczucie zagrożenia oraz przez separację.

Celem pracy opublikowanej w Archives of General Psychiatry była ocena funkcji systemu receptorów μ-opioidowych w regulacji stanów emocjonalnych. Czynność tych receptorów zbadano u 14 zdrowych mężczyzn, za pomocą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), z zastosowaniem specyficznego znacznika receptora μ-opioidowego, podawanego w czasie dłużej trwającego stanu neutralnego emocjonalnie oraz stanu smutku, wywoływanego wspomnieniami z przeszłości. Stan smutku powodował deaktywację receptorów μ-opioidowych w przedniej części zakrętu obręczy, brzusznej części gałki bladej, jądrach ciała migdałowatego oraz dolnych partiach kory skroniowej. Zmiany te korelowały ze wzrostem negatywnych odczuć i spadkiem odczuć pozytywnych w czasie wywołanego stanu smutku.

Uzyskane wyniki dowodzą możliwości bezpośredniej oceny funkcji systemów neurohumoralnych uczestniczących w reakcjach emocjonalnych u ludzi i potwierdzają rolę układu receptorów μ-opioidowych w patofizjologii zaburzeń nastroju.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2003-11-16

0 replies on “Rola neuroprzekaźnictwa opioidowego w regulacji reakcji emocjonalnych u ludzi”