Lęk i depresja a rokowanie u chorych po zawale serca

Jacqueline Strik i wsp – Comparing symptoms of depression and anxiety as predictors of cardiac events and increased health care consumption after myocardial infarction J Am Coll Cardiol 2003;42:1801
W opublikowanej na łamach Journal of American College of Cardiology pracy grupa holenderskich badaczy przedstawiła wyniki oceny, w jakim stopniu objawy lęku i depresji u chorych po zawale serca wiążą się ze wzrostem ryzyka zgonu, ponownego zawału, liczbą ponownych hospitalizacji i wizyt w poradni przyszpitalnej.

Negatywne emocje, jak depresja i lęk, uważane są za czynniki mogące pogarszać rokowanie u chorych po zawale mięśnia sercowego. Postulowany mechanizm niekorzystnego wpływu zaburzeń emocjonalnych na przebieg choroby wieńcowej obejmuje wzmożoną agregację płytek krwi oraz zaburzenia rytmu serca, związane ze wzrostem napięcia układu współczulnego.

W prezentowanym badaniu wzięło udział 318 mężczyzn, przyjętych do szpitala akademickiego w Maastricht z powodu zawału serca; po upływie miesiąca od zawału wypełniali oni ankietę, na podstawie której określano nasilenie objawów depresji oraz lęku. Średni czas obserwacji wynosił 3.4 lat.

Zarówno lęk jak i depresja zwiększały znamiennie ryzyko zgonu oraz ponownego zawału (współczynniki ryzyka odpowiednio: 3.01 i 2.32). W analizie wieloczynnikowej tylko objawy lęku były niezależnym czynnikiem rokowniczym. Objawy lęku były również istotnie związane ze zwiększeniem liczby hospitalizacji i porad lekarskich.

Zdaniem autorów wyniki badania potwierdzają, iż zaburzenia emocjonalne pogarszają rokowanie po zawale serca. Oprócz depresji, również objawy lęku powinny być uwzględniane przy ocenie ryzyka i decyzjach terapeutycznych.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2003-11-19

0 replies on “Lęk i depresja a rokowanie u chorych po zawale serca”