Czy posiadanie zwierząt domowych ma wpływ na ciśnienie tętnicze?

Ruth A. Parslow i Anthony F. Jorm – Pet ownership and risk factors for cardiovascular disease: another look MJA 2003;179:466
Uważa się, że posiadanie zwierząt domowych może mieć korzystny wpływ na psychikę, a być może również na ryzyko chorób układu krążenia u ich właścicieli. W badaniach wykazano, że obecność zwierząt w domu wydłuża roczne przeżycie po zawale serca i zmniejsza wzrost ciśnienia tętniczego w odpowiedzi na stres. W 1992 roku, autorzy australijscy przeprowadzili przekrojowe badanie, z którego wynikało, że właściciele zwierząt mają znamiennie niższe ciśnienie skurczowe niż osoby, które zwierząt nie posiadają. Z uwagi na liczne wady w doborze badanej grupy, zwracano uwagę na konieczność weryfikacji wyników tej analizy. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszli Parslow i Jorma, których pracę opublikowano w listopadowym wydaniu Medical Journal of Australia. Do badania populacyjnego w sposób losowy włączono 2528 osób w wieku 40-44 lat i 2551 osób w wieku 60-64 lat, zamieszkujących jeden z regionów Australii. U uczestników mierzono liczne parametry socjodemograficzne – posiadanie zwierząt, BMI, palenie i spożycie alkoholu, aktywność fizyczną. Ponadto, dwukrotnie badano ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Wnioski z pracy okazały się sprzeczne z obserwacjami z 1992 roku. Posiadanie zwierząt domowych nie miało wpływu na ciśnienie skurczowe. Z kolei właściciele zwierząt mieli znamiennie wyższe ciśnienie rozkurczowe i wartość BMI. Ponadto, wśród osób ze zwierzętami domowymi był większy odsetek palaczy i osób mniej aktywnych fizycznie. Zdaniem badaczy, opieka nad zwierzętami domowymi z pewnością przynosi korzyści emocjonalne dla ich właścicieli. Tym niemniej, ostateczna odpowiedź na pytanie o korzyści zdrowotne posiadania zwierząt, w tym zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego, wymaga dobrze zaprojektowanej, prospektywnej, długoterminowej obserwacji.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2003-11-03
Ewa Kowalik

0 replies on “Czy posiadanie zwierząt domowych ma wpływ na ciśnienie tętnicze?”