Posiadanie zwierząt domowych a stan zdrowia – przegląd piśmiennictwa

Bruce Headey – Pet ownership: good for health? Pets probably do confer health benefits, but we don`t know precisely how MJA 2003;179:460
W listopadowym wydaniu Medical Journal of Australia opublikowano wyniki badania Parslow i Jorma, w którym nie potwierdzono wcześniejszych obserwacji wskazujących na korzystny wpływ posiadania zwierząt domowych na ryzyko chorób układu krążenia.

W komentarzu do pracy, Bruce Headey analizuje dostępne piśmiennictwo dotyczące tego zagadnienia. Wpływ zwierząt domowych na dobrostan ich właścicieli był szczegółowo badany przez socjologów. Wyniki badań przekrojowych wskazywały, że osoby posiadające zwierzęta domowe lepiej oceniają swój ogólny stan zdrowia i dobrostan psychologiczny oraz rzadziej szukają pomocy lekarskiej.

Te wnioski zostały następnie potwierdzone w obserwacyjnych badaniach prospektywnych. Wiele nowych informacji wniosły badania interwencyjne. Autorzy brytyjscy rozdawali zwierzęta domowe i obserwowali stan zdrowia nowych właścicieli przez 10 miesięcy. U wszystkich badanych ogólny stan zdrowia poprawił się, a właściciele psów znamiennie zwiększyli poziom aktywności fizycznej. W innym badaniu Amerykanie stwierdzili, że właściciele zwierząt domowych lepiej znoszą obciążające zdarzenia życiowe.

Historia badań ściśle medycznych jest znacznie krótsza. W pracy amerykańskiej, posiadanie zwierząt domowych zwiększało roczne przeżycie po zawale serca. Z kolei wyniki prac dotyczących wpływu zwierząt domowych na ciśnienie tętnicze i poziom lęku u ich właścicieli są niejednoznaczne.

Podsumowując, istnieją dowody na to, że posiadanie zwierząt przynosi korzyści zdrowotne, jednak wciąż niewiele wiadomo na temat mechanizmów leżących u podłoża tej zależności. Tematyka ta wymaga dalszych wysiłków badawczych.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2003-11-03