Depresja zwiększa ryzyko nagłego zgonu sercowego

H. Luukinen, P. Laippala i H.V. Huikuri – Depressive symptoms and the risk of sudden cardiac death among the elderly Eur Heart J 2003;24:2021
Nagły zgon sercowy jest odpowiedzialny za znaczny odsetek zgonów związanych z chorobą wieńcową. Dane na temat patomechanizmu i metod przeciwdziałania temu powikłaniu są skąpe. Wartość prognostyczna zidentyfikowanych czynników ryzyka, takich jak płeć męska, zastoinowa niewydolność krążenia, zawał serca w wywiadach, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowa zmienność akcji serca lub złożone komorowe zaburzenia rytmu, jest ograniczona.

Wyniki wcześniejszych badań sugerują, że depresja może zwiększać chorobowość i śmiertelność ogólną oraz sercowo-naczyniową. Mniej jasne jest natomiast, czy depresja bezpośrednio zwiększa ryzyko wybranych rodzajów zgonów sercowo-naczyniowych, takich jak nagły zgon sercowy, czy też wpływa na to ryzyko pośrednio, przyspieszając progresję choroby wieńcowej.

Autorzy z Finlandii przeprowadzili prospektywne badanie kohortowe, w którym wzięło udział 915 osób w wieku 70 lat i starszych. U uczestników badania analizowano wyjściowe nasilenie objawów depresyjnych i występowanie czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego. Głównym mierzonym parametrem była śmiertelność, w tym w mechanizmie nagłego zgonu sercowego, w okresie 8 lat.

Autorzy wykazali, że po uwzględnieniu w analizie innych czynników, ciężka depresja oceniana w skali Short Zung Depression Rating Scale znamiennie zwiększa ryzyko nagłego zgonu sercowego (współczynnik ryzyka 2.74), a także śmiertelność, niezależnie od przyczyny (1.70). Zależność nie była znamienna statystycznie dla śmiertelności z przyczyn sercowych (1.50; 95% CI: 0.998-2.27) i częstości zawału serca niepowikłanego zgonem (1.37; 95% CI: 0.69-2.27).

Zdaniem autorów badanie wykazało, że depresja jest czynnikiem ryzyka nagłego zgonu sercowego w starszym wieku. Sugerują oni przeprowadzenie badań obejmujących większą, zróżnicowaną wiekowo populację i określenie związku nasilenia depresji z ryzykiem zgonu.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2003-11-15

0 replies on “Depresja zwiększa ryzyko nagłego zgonu sercowego”