Czy karmienie piersią w okresie niemowlęctwa ma korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze w wieku dorosłym?

Christopher G. Owen i wsp – Effect of breast feeding in infancy on blood pressure in later life: systematic review and meta-analysis BMJ 2003;327:1189
U osób dorosłych istnieje dobrze udokumentowana zależność pomiędzy ciśnieniem tętniczym a ryzykiem poważnych incydentów sercowo-naczyniowych. W opinii niektórych autorów, o wartości ciśnienia tętniczego w wieku dorosłym decydują czynniki działające jeszcze w okresie wewnątrzmacicznym i niemowlęctwa, w tym karmienie piersią. Wyniki dotychczasowych badań analizujących odległy wpływ karmienia piersią na ciśnienie tętnicze, nie są jednoznaczne.

Dotychczasowa wiedza w tym zakresie została podsumowana przez Owena i wsp. w postaci systematycznego przeglądu piśmiennictwa i meta-analizy danych. W elektronicznych bazach danych zidentyfikowano wszystkie badania porównujące wpływ karmienia piersią (grupa badana) i stosowania gotowych preparatów mleka (grupa kontrolna), na ciśnienie tętnicze w wieku dorosłym.

Po podsumowaniu stwierdzono, że średnia różnica skurczowego ciśnienia tętniczego między grupą badaną a kontrolną wynosiła -1.10 mm Hg. Co ciekawe, różnica ta zależna była od liczebności analizowanej grupy – najmniejszy efekt obserwowano w pracach na 1000 osób (-0.16 mm Hg). Znamienny wpływ liczebności grupy badanej na uzyskiwane wyniki potwierdzono testem Eggera. W żadnej z analizowanych prac nie wykazano zależności pomiędzy karmieniem piersią a ciśnieniem rozkurczowym.

Zdaniem autorów, większość argumentów za korzystnym wpływem karmienia piersią na ciśnienie tętnicze pochodzi z badań, których metodyka sprzyja przecenianiu wartości analizowanej interwencji. Większe badania wykazują co najwyżej umiarkowany wpływ sposobu karmienia na ciśnienie tętnicze, bez znaczenia klinicznego.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2003-11-22

0 replies on “Czy karmienie piersią w okresie niemowlęctwa ma korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze w wieku dorosłym?”