Leczenie depresji poporodowej

Victoria Hendrick – Treatment of postnatal depression. BMJ 2003;327:1003
Komentarz British Medical Journal poświęcony jest problemowi leczenia depresji poporodowej. Depresja występuje u 12% – 13% kobiet w okresie pierwszych 6 miesięcy od porodu (klasyfikacja DSM IV ogranicza rozpoznawanie do 4 tygodni po porodzie, ale ramy czasowe zakreślane w badaniach są szersze).

Depresję poporodową należy odróżnić od okresu labilności emocjonalnej, występującej bezpośrednio po porodzie i trwającej do 2 tygodni. W badaniach wykazano skuteczność rozmaitych leków przeciwdepresyjnych w leczeniu depresji poporodowej. Jednym z podstawowych problemów farmakoterapii jest przenikanie leku do pokarmu. Podczas terapii fluoksetyną obserwowano u dzieci drażliwość i zaburzenia snu.

Jak zauważa autorka, mimo że większość publikacji akceptuje jednoczesne podawanie antydepresantów i karmienie piersią, mało wiemy o wpływie leku na mózg niemowlęcia i ewentualnych odległych tego skutkach. Często same matki niechętnie odnoszą się do farmakoterapii.

W opublikowanych próbach klinicznych stosowano także z dobrym efektem psychoterapię poznawczo-behawioralną i psychodynamiczną, poradnictwo, terapię grupową. W randomizowanym badaniu porównującym wyniki leczenia fluoksetyną i psychoterapią, obie grupy po 4 tygodniach uzyskały zbliżoną poprawę.

Wnioski z badań bywają jednak często rozbieżne. W jednej z przytaczanych przez autorkę prac, porównywano efektywność różnych rodzajów psychoterapii, nie wykazując po 9 miesiącach istotnych różnic w porównaniu z grupą kontrolną, w której niespodziewanie zanotowano bardzo wysoki odsetek popraw, co tłumaczono wpływem samego procesu rekrutacji do badania.

Czyniono też próby z przezskórną aplikacją estrogenów, ale wyniki nie były zadowalające, a potencjalne objawy uboczne takie jak: zanik pokarmu, hyperplazja endometrium czy zagrożenie zatorowością naczyń na tyle znaczące, aby nie polecać tej metody. Stosowano też takie rodzaje oddziaływań jak: światłolecznictwo, treningi relaksacyjne i masaże.

Podsumowując, istnieją różnorodne formy leczenia depresji poporodowej, a podstawowym problemem pozostaje jej skuteczne rozpoznawanie.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2003-11-01