Wartość oznaczania troponiny w okresie pooperacyjnym u chorych poddawanych zabiegom naczyniowym

Allan S. Jaffe – A small step for man, a leap forward for postoperative management J Am Coll Cardiol 2003;42:1555
Zawał śródoperacyjny jest częstym powikłaniem poważnych zabiegów operacyjnych. Artykuł stanowi komentarz redakcyjny Allana Jaffe do pracy Landsberga i wsp., poświęconej znaczeniu rokowniczemu oznaczeń poziomów troponiny u chorych poddawanych zabiegom naczyniowym.

Aktualna definicja zawału serca oparta na poziomie troponiny, a szczególnie koncepcja, w myśl której nawet niewielki wzrost tego poziomu wiąże się z podwyższonym ryzykiem zawału, z trudem zyskiwały akceptację w świecie lekarskim. Wątpliwości dotyczyły między innymi przydatności testu troponinowego w szczególnych podgrupach chorych, na przykład z podejrzeniem zawału w okresie okołooperacyjnym.

W przypadku tej populacji, przełomem okazały się wyniki pracy Landesberga i wsp., przeprowadzonej na grupie 447 pacjentów poddawanych zabiegom naczyniowym (na tętnicach szyjnych, brzusznych lub obwodowych). Wartość odcięcia poziomu troponiny wynosiła 0.6 ug/ml. Wynik badania troponiny był dodatni u 23% (107/447) chorych. Z kolei tylko 5.6% osób spełniało klasyczne kryteria rozpoznania zawału serca WHO, a objawy kliniczne budzące podejrzenie zawału wystąpiły jedynie u 3.6% chorych.

Pomimo to, w obserwacji trwającej średnio 32.3 miesiące, osoby z minimalnie podwyższonym poziomem troponiny stanowiły grupę zwiększonego ryzyka zgonu (iloraz szans = 2.15) z powodu ponownego incydentu sercowo-naczyniowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego incydentu było tym wyższe, im większy był wzrost poziomu troponiny. Ponadto, już przy nieznacznie podwyższonym poziomie troponiny występowały cechy niedokrwienia w ciągłym zapisie EKG.

Podsumowując, wartość prognostyczna wzrostu troponiny w badanej grupie była porównywalna z obserwowaną u osób z ostrymi zespołami wieńcowymi. W komentarzu, Jaffe podkreśla implikacje kliniczne pracy. Równocześnie zwraca uwagę, iż z racji szczególnej charakterystyki badanej grupy, wnioski z pracy nie mogą być odnoszone do innych populacji chorych, gdzie wartość testu troponinowego wciąż jest przedmiotem dyskusji.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2003-11-05

 

0 replies on “Wartość oznaczania troponiny w okresie pooperacyjnym u chorych poddawanych zabiegom naczyniowym”