Psychospołeczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Redford B. Williams, John C. Barefoot, Neil Schneiderman – Psychosocial risk factors for cardiovascular disease JAMA 2003;290:2190
Od czasu publikacji Rosenmana i wsp., czyli od prawie 30 lat wiadomo, że typ A zachowania jest związany z dwukrotnie wyższym prawdopodobieństwem rozwoju choroby wieńcowej (CAD), w porównaniu z typem B. W jednym z ostatnich numerów JAMA zamieszczono komentarz do pracy Yan i wsp., którzy dowiedli, że nie tylko wrogość (będąca jedną ze składowych typu A), ale również inna cecha – niecierpliwość – jest niezależnie związana z prawie dwukrotnie częstszym występowaniem nadciśnienia tętniczego w jednorodnej pod względem demograficznym, psychospołecznym i prezentującej podobny styl życia, grupie młodych dorosłych osób.

Autorzy zastanawiają się, w jaki sposób ograniczyć psychospołeczne czynniki ryzyka CAD i czy redukcja taka spowoduje zmniejszenie częstości występowania twardych punktów końcowych chorób sercowo-naczyniowych; cytują przy tej okazji badania dotyczące wpływu zmiany zachowania w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych. W badaniu Reccurent Coronary Prevention Project (RCPP) wykazano, że ograniczenie zachowań charakterystycznych dla typu A wiąże się z 44% zmniejszeniem liczby incydentów sercowych u chorych po zawale serca. Inne doniesienia pokazują, że zastosowanie technik radzenia sobie ze stresem przez pacjentów z chorobą wieńcową, niedokrwieniem i zaburzeniami kurczliwości, powoduje zmniejszenie nawrotów choroby i poprawia funkcję skurczową komory.

Zdaniem autorów komentarza, przytoczone dane uzasadniają potrzebę planowania kolejnych badań na temat wpływu czynników psychosocjologicznych na rozwój i prognozowanie w chorobach sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-10-22

0 replies on “Psychospołeczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych”