Powikłania cukrzycy a status społeczno-ekonomiczny

M.O Bachmann i wsp – Socio-economic inequalities in diabetes complications, control, attitudes and health service use: a cross-sectional study Diabetic Medicine 2003;20:921
Z dotychczasowych badań wiadomo, że istnieje odwrotna zależność pomiędzy statusem społeczno-ekonomicznym, a śmiertelnością związaną z cukrzycą. W wybranych podgrupach osób z cukrzycą stwierdzano również korelację pomiędzy zarobkami i wykształceniem a chorobowością.

Nowych danych na ten temat dostarcza badanie Bachmanna i wsp., przeprowadzone w warunkach brytyjskiego systemu ochrony zdrowia. Atutem pracy jest szczegółowa analiza czynników odpowiedzialnych za różnice w częstości powikłań cukrzycy w grupach o odmiennym statusie społeczno-ekonomicznym.

W badaniu wzięło udział 770 osób z cukrzycą. Częstość powikłań cukrzycy w okresie 7 lat (mediana) oceniano na podstawie dokumentacji ośrodków pierwszego kontaktu i ośrodków okulistycznych. W porównaniu z najlepiej wykształconymi, osoby o najniższym poziomie wykształcenia miały podwyższone względne ryzyko retinopatii (iloraz szans = 4.3) i chorób serca (3.6) oraz wyższy poziom HbA1c. Ponadto, osoby gorzej wykształcone silniej odczuwały niekorzystny wpływ cukrzycy na ich życie prywatne i aktywność społeczną.

W tej grupie znalazł się znamiennie większy odsetek chorych, którzy według lekarzy nie przestrzegali zaleceń terapeutycznych. Co ciekawe, sami zainteresowani oceniali swoje zdyscyplinowanie w leczeniu pozytywnie.

Zdaniem autorów, większa częstość powikłań cukrzycy oraz odmienne podejście do wykorzystania usług medycznych przez osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym sugerują konieczność zmiany alokacji środków przeznaczonych na leczenie cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2003-11-13

0 replies on “Powikłania cukrzycy a status społeczno-ekonomiczny”