Subkliniczna choroba układu krążenia ma niekorzystny wpływ na jakość procesu starzenia się

Anne B. Newman i wsp – Successful aging. Effect of subclinical cardiovascular disease Arch Intern Med 2003;163:2315
Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zgonów w najstarszych grupach wiekowych. Niekorzystny wpływ na śmiertelność zaznacza się już w subklinicznej postaci choroby. Można przypuszczać, że nasilenie zmian naczyniowych, nawet pod nieobecność objawów klinicznych, pogarsza jakość życia w późnej starości.

Ta intuicyjna obserwacja zyskała obecnie potwierdzenie naukowe. Newman i wsp. przeprowadzili badanie kohortowe na grupie 2932 osób w wieku 65 lat lub starszych, bez rozpoznanych chorób układu krążenia, nowotworów, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc oraz z zachowaną pełną sprawnością fizyczną i poznawczą. Autorzy analizowali czynniki wpływające na prawdopodobieństwo zachowania tego dobrostanu w ciągu kolejnych 8 lat.

Zgodnie z oczekiwaniami, większą szansę na “szczęśliwe starzenie się” miały osoby z młodszych grup wiekowych przy włączeniu do próby. Drugim niezależnym czynnikiem prognostycznym było mniejsze wyjściowe nasilenie subklinicznych zmian naczyniowych (ocenianych na podstawie wyników: badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych, pomiarów wskaźnika kostka-ramię i analizy zmian elektrokardiograficznych).

W analizie regresji stwierdzono, że w porównaniu z osobami bez choroby układu krążenia, subkliniczna choroba naczyń “postarzała” kobiety o 6.5 lat, a mężczyzn o 5.6 lat. Autorzy zidentyfikowali szereg innych czynników związanych z ryzykiem skrócenia okresu “szczęśliwej starości” (między innymi: cukrzyca, palenie i wyższy poziom białka C-reaktywnego), jednak ich wpływ na zwiększenie dynamiki zmian związanych z wiekiem był znamiennie mniejszy niż subklinicznej miażdżycy.

Podsumowując, potwierdzono odwrotną korelację pomiędzy nasileniem subklinicznej choroby naczyń a prawdopodobieństwem zachowania dobrostanu zdrowotnego u osób starszych. Jest prawdopodobne, że profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia w fazie bezobjawowej może mieć korzystny wpływ na jakość życia, chorobowość i śmiertelność w starszych grupach wiekowych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-10-27

0 replies on “Subkliniczna choroba układu krążenia ma niekorzystny wpływ na jakość procesu starzenia się”