Wrogość i zniecierpliwienie prowadzą do nadciśnienia tętniczego-badanie CARDIA

Lijing L. Yan i wsp – Psychosocial factors and risk of hypertension. The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) study JAMA 2003;290:2138
Od wielu lat podkreśla się możliwość istnienia związku nadciśnienia tętniczego z określonym typem osobowości oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Niestety, dotychczasowe badania nad zależnością pomiędzy rozwojem nadciśnienia a czynnikami psychologicznymi przynosiły często sprzeczne wyniki.

Amerykańscy autorzy, w ramach wieloośrodkowego, obserwacyjnego badania CARDIA, przeprowadzili prospektywną ocenę wpływu typu osobowości, występowania depresji oraz poziomu lęku na rozwój nadciśnienia tętniczego w przyszłości. W latach 1985-1986, u ponad 5 tysięcy kobiet i mężczyzn w wieku 18-30 lat, za pomocą specjalnych kwestionariuszy (m.in. kwestionariusza Framingham i skali Minnesota), określono poziom lęku i depresji oraz natężenie trzech podstawowych składników modelu A osobowości: 1) poczucia braku czasu i zniecierpliwienia, 2) wrogości i 3) chęci do współzawodnictwa.

Po 15 latach, u ok. 3300 osób przeprowadzono pomiar ciśnienia tętniczego; rozpoznając nadciśnienie, gdy wartość ciśnienia skurczowego wynosiła co najmniej 140 mm Hg, rozkurczowego 90 mm Hg lub też wówczas, gdy osoba badana przyjmowała leki hipotensyjne.

Stwierdzono, że wrogie zachowanie w codziennym życiu jest związane z istotnym wzrostem prawdopodobieństwa nadciśnienia tętniczego w przyszłości – korelacja ta występowała niezależnie od płci, rasy oraz wykształcenia. U osób o najwyższym poziomie wrogości ocenionej w latach osiemdziesiątych, nadciśnienie tętnicze w latach 2000-2001 występowało blisko dwukrotnie częściej, niż u osób z grupy o najniższym poziomie wrogości. Podobną zależność stwierdzono w odniesieniu do niecierpliwości jako składnika osobowości. Nie wykazano natomiast zależności między prawdopodobieństwem wystąpienia nadciśnienia w przyszłości a depresją i lękiem oraz chęcią współzawodnictwa jako czynnikiem osobowości.

Dalsze badania nad jego psychospołecznymi uwarunkowaniami nadciśnienia mogą przyczynić się do skuteczniejszej prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2003-10-22