Kryteria rozpoznawania cukrzycy – raport komitetu ekspertów

Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus – Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus Diabetes Care 2003;26;3160
W Diabetes Care opublikowano nowy raport Komitetu Ekspertów American Diabetes Assocciation (Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus), poświęcony kryteriom rozpoznawania cukrzycy i zaburzeń metabolizmu glukozy. W obszernym artykule autorzy przedstawiają zmiany w stosunku do wytycznych przyjętych w 1997 roku.

Wyniki najnowszych badań naukowych stworzyły konieczność przeglądu obowiązujących norm. Utrzymany został dotychczasowy próg glikemii na czczo (FPG) ≥126 mg/dL, stanowiący punkt odcięcia dla rozpoznania cukrzycy. Zmieniono natomiast wartości progowe, których przekroczenie pozwala rozpoznać nieprawidłowy poziom glikemii na czczo (IFG), ze 110 mg/dL na 100 mg/dL, uzasadniając tę modyfikację obserwowanym w badaniach klinicznych już przy niższych wartościach glikemii, wzrostem ryzyka rozwoju cukrzycy w przyszłości.

Bez zmian pozostały wartości progowe glikemii ≥ 200 mg/dL po 2 godzinach od doustnego obciążenia 75 g glukozy (OGTT) (choć autorzy raportu zwracają uwagę, że gdyby za kryterium definiowania progów ryzyka przyjąć nie powikłania mikronaczyniowe, a śmiertelność całkowitą lub sercowo-naczyniową, to zgodnie z wynikami europejskiego badania DECODE stopień zagrożenia zbliżony do notowanego przy FPG ≥126 mg/dL, obserwowano przy wynikach OGTT ~180 mg/dL). Bez zmian pozostały wartości określające kategorię upośledzonej tolerancji glikemii (IGT) (140-199 mg/dL). Analizując zalety i wady oznaczeń FPG i OGTT, Komitet zwrócił uwagę na większą powtarzalność, mniejszy koszt i większą wygodę pierwszej z metod, ale jednocześnie na większą czułość drugiej.

Podtrzymując swoje poprzednie wnioski Komitet nie uznał oznaczeń HbA1c za wiarygodny test diagnostyczny w rozpoznawaniu cukrzycy, podkreślając jednocześnie jego rolę w monitorowaniu skuteczności leczenia hypoglikemizującego.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-11-06

0 replies on “Kryteria rozpoznawania cukrzycy – raport komitetu ekspertów”