Zależność między leczeniem przeciwdepresyjnym a samobójstwami u młodzieży

Mark Olfson i wsp – Relationship between antidepressant medication treatment and suicide in adolescents Arch Gen Psychiatry 2003;60:978
W ostatnich kilku latach liczba samobójstw wśród młodzieży w USA zmniejszyła się. Uważa się, że na ten stan rzeczy mają wpływ: ograniczenie spożycia alkoholu i narkotyków, wprowadzenie katalizatorów zmniejszających wydzielanie dwutlenku węgla przez samochody (zatrucie spalinami jest USA popularną metodą samobójstwa), pozytywne zmiany ekonomiczne w latach 1990-2000 i ograniczenie dostępności broni palnej w niektórych stanach USA.

Pomimo trendu spadkowego, samobójstwa pozostają przedmiotem zainteresowania instytucji zajmujących się zdrowiem publicznym. Samobójstwo pozostaje trzecią przyczyną zgonów w grupie wiekowej od 15 do 19 roku życia i czwartą w grupie od 10 do 14 roku życia.

W kilku krajach Europy wykazano, że wzrostowi zużycia leków przeciwdepresyjnych towarzyszył spadek wskaźnika samobójstw w populacji ogólnej. Celem pracy było określenie, czy prawidłowość ta występuje również wśród młodzieży w USA. Autorzy oceniali ilość wystawionych recept na leki przeciwdepresyjne oraz liczbę samobójstw w grupach wiekowych: 10-14 i 15-19 lat, od 1990 do 2000 roku, określając jednocześnie płeć, stopień zamożności mieszkańców oraz skład etniczny regionu zamieszkania.

Analiza dynamiki wzrostu spożycia leków przeciwdepresyjnych, w zależności od występowania samobójstw, wykazała ujemną korelację: wzrostowi spożycia antydepresantów o 1% towarzyszyło zmniejszenie wskaźnika samobójstw wśród młodzieży o 0,23/100.000/rok. Zależność ta była najwyraźniejsza w grupie chłopców w wieku od 15 do 19 lat, mieszkających w uboższych regionach.

W komentarzu autorzy wskazują na trudności metodologiczne dotyczące badania efektywności leków przeciwdepresyjnych w prewencji samobójstw, związane z ograniczeniami etycznymi w tworzeniu grup kontrolnych stosujących placebo.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2003-10-06

0 replies on “Zależność między leczeniem przeciwdepresyjnym a samobójstwami u młodzieży”