Przeżycie w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia a czas do wezwania zespołu reanimacyjnego

Johan Herlitz i wsp – A short delay from out of hospital cardiac arrest to call for ambulance increases survival Eur Heart J 2003;24:1750
Wykazano, że w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) przeżycie uzależnione jest od czasu do podjęcia resuscytacji oraz od czasu do przeprowadzenia defibrylacji. Istnienie zależności pomiędzy przeżyciem w pozaszpitalnym NZK a czasem do wezwania zespołu ratowniczego jest intuicyjnie oczywiste. Tym niemniej, piśmiennictwo dotyczące tego zagadnienia jest skąpe i do niedawna nie pozwalało na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków.

Jednym z pierwszych dowodów badawczych potwierdzających omawianą zależność jest praca autorów szwedzkich opublikowana w European Heart Journal. W badaniu uczestniczyła znacząca większość szwedzkich jednostek ratowniczych. Analizowano jedynie przypadki pozaszpitalnego NZK z przyczyn sercowych, w których podjęto akcję reanimacyjną. W okresie obserwacji wystąpiło 9340 tak zdefiniowanych zdarzeń. Miesięczne przeżycie osób, do których wezwano zespół ratowniczy nie później niż po 4 minutach (mediana) od wystąpienia zdarzenia wynosiło 6.9%. Dłuższy czas obniżał wynik do 2.8% (P<0.0001). Autorzy sugerują przeprowadzenie kampanii edukacyjnych podnoszących znaczenie szybkiego wezwania zespołu ratowniczego (tel. 112) przez świadków NZK.

Istotne znaczenie ma również podkreślanie zasady “najpierw telefon” przy szkoleniach z zakresu resuscytacji, zarówno dla personelu medycznego jak i nieprofesjonalistów.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2003-10-30