Ograniczenie soli w diecie może obniżyć wartości ciśnienia tętniczego, ale nie wykazano zmniejszenia śmiertelności

Hooper L i wsp – Review: restricted dietary salt intake can reduce blood pressure but does not reduce death or cardiovascular morbidity EBM 2003;8:139
W “Evidence Based Medicine” opublikowano, opatrzone komentarzem, rezultaty systematycznego przeglądu piśmienictwa poświęconego wpływowi ograniczenia zawartości soli w diecie na wartości ciśnienia tętniczego i ryzyko sercowo-naczyniowe u osób z prawidłowym i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

Hopper i wsp. wybrali 11 randomizowanych, kontrolowanych badań (RCTs), w których analizowano wpływ ograniczenia ilości spożywanej soli w stosunku do placebo lub w stosunku do braku interwencji, u osób z normotensją bądź nadciśnieniem. Trzy RCTs dotyczyły osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego (łącznie 2326 osób), 5 RCTs dotyczyło osób nieleczonych z nadciśnieniem (387 osób), zaś 3 RCTs – leczonych chorych z nadciśnieniem (801 chorych). Czas obserwacji wyniósł od 6 miesięcy do 7 lat.

Okazało się, że ograniczenie soli w diecie obniża skurczowe (o 2.5 mm Hg) i rozkurczowe (o 1.2 mm Hg) wartości ciśnienia w obserwacji 6-12 miesięcznej (7 RCTs) oraz ciśnienie skurczowe (o 1.1 mm Hg) w obserwacji 13-60 miesięcznej (4 RTCs), nie wykazano natomiast wpływu na śmiertelność i ilość incydentów sercowo-naczyniowych.

Jak zauważa w swym komentarzu do publikacji Arrol, redukcja soli w diecie, bardzo trudna do osiągnięcia w krajach rozwiniętych ze względu na powszechność konserwantów zawierajacych sód, może być zastąpiona zwiększoną aktywnością fizyczną, która powoduje nie tylko większy spadek ciśnienia (o około 4 mm Hg skurczowego, a o około 3 mm Hg rozkurczowego), ale również obniżenie masy ciała.

Opracowane na podstawie: Evidence Based Medicine / 2003-10-28

0 replies on “Ograniczenie soli w diecie może obniżyć wartości ciśnienia tętniczego, ale nie wykazano zmniejszenia śmiertelności”