ACE-inhibitory skutecznie zapobiegają powikłaniom nadciśnienia – badanie ANBP2

L. M. Wing i wsp – ACE inhibitors reduced cardiovascular events and all cause mortality in elderly poople with hypertension EBM 2003;8:144
W piśmie „Evidence Based Medicine” streszczono i opatrzono komentarzem wyniki badania ANBP2. Ta wieloośrodkowa, prospektywna próba kliniczna (Second Australian National Blood Pressure Study) była zaprojektowana w celu zbadania, czy różne leki hipotensyjne dają porównywalne korzyści u ludzi w starszym wieku, chorujących na nadciśnienie tętnicze.

W badaniu wzięło udział ponad 6 tysięcy osób z nadciśnieniem tętniczym, w wieku od 65 do 84 lat, pozostających pod opieką lekarzy rodzinnych na terenie całej Australii. Chorzy w sposób randomizowany kwalifikowani byli do leczenia inhibitorem ACE lub diuretykiem – wybór konkretnego preparatu w obrębie klasy terapeutycznej oraz dawka leku zależały od lekarza prowadzącego.

Średni czas obserwacji nieznacznie przekraczał 4 lata. Złożony punkt końcowy obejmował wszystkie incydenty sercowo-naczyniowe oraz zgony, niezależnie od przyczyny. Pod koniec badania zalecony lek przyjmowało 58% chorych zakwalifikowanych do grupy leczonej inhibitorem ACE. W grupie chorych zakwalifikowanych do leczenia diuretykiem lek przyjmowało 62% badanych.

W obu grupach chorych uzyskano podobny spadek ciśnienia tętniczego w porównaniu z wartościami wyjściowymi (26/12 mm Hg). Częstość zgonów oraz epizodów sercowo-naczyniowych w przeliczeniu na 1000 pacjento-lat była istotnie niższa w grupie chorych stosujących inhibitor ACE (56.1) niż w grupie leczonej diuretykiem (59.8) Liczba chorych leczonych inhibitorem ACE konieczna do uniknięcia jednego epizodu sercowo-naczyniowego lub zgonu [NNT] wynosiła 32.

Powyższe wyniki dość istotnie różnią się od rezultatów innej dużej próby klinicznej – ALLHAT. Według komentującego badanie ANBP2 Richarda Davidsona, przyczyną różnic może być fakt, że w badaniu ALLHAT tylko niespełna 50% chorych było rasy białej, podczas gdy w badaniu ANBP2 aż 95 % chorych, tymczasem korzystny, niezależny od działania hipotensyjnego, efekt działania inhibitorów ACE może być silniej wyrażony u chorych rasy białej niż u chorych innych ras.

Opracowane na podstawie: Evidence Based Medicine / 2003-10-29

 

0 replies on “ACE-inhibitory skutecznie zapobiegają powikłaniom nadciśnienia – badanie ANBP2”