Intensywne leczenie cukrzycy w świetle Evidence Based Medicine

P. Gaede i wsp – An intensive intervention reduced cardiovascular and microvascular events in type 2 diabetes and microalbuminuria EBM 2003;8:142
W piśmie “Evidence Based Medicine” opublikowano, wraz z komentarzem, streszczenie wyników badania STENO-2, poświęconego skuteczności intensywnego leczenia chorych z cukrzycą typu 2.

Autorzy pracy porównali dwa modele opieki medycznej u 160 chorych na cukrzycę typu 2 z mikroalbuminurią – model konwencjonalny (zgodnie z zaleceniami narodowych towarzystw, pod kontrolą lekarza ogólnego) z modelem opieki intensywnej, w którym prowadzono terapię farmakologiczną i niefarmakologiczną, ukierunkowaną na osiągnięcie bardziej rygorystycznych wskaźników kontroli glikemii, ciśnienia tętniczego, lipidów oraz prowadzono prewencję wtórną z zastosowaniem aspiryny.

W trakcie 7,8-letniej obserwacji punkt końcowy (złożony ze zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończonych zgonem zawałów mięśnia sercowego, zabiegów rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, udarów mózgu, amputacji kończyn dolnych, zabiegów naczyniowych tętnic kończyn dolnych) obserwowano istotnie rzadziej u chorych leczonych intensywnie (24% w porównaniu z 44% w grupie leczonej konwencjonalnie). W grupie intensywnej kontroli czynników ryzyka zaobserwowano istotne korzyści również w zakresie prewencji powikłań o charakterze mikroangiopatii: nefropatii, retinopatii i neuropatii autonomicznej (redukcja ryzyka odpowiednio o: 61%, 58% i 63%). Jednocześnie nie odnotowano różnicy w częstości występowania epizodów hipoglikemii.

Komentujący wyniki Sean Dinneen podkreśla wyjątkowość badania STENO-2, jako że uprzednie badania w cukrzycy ograniczały sie do pojedyńczych czynników ryzyka i nie oceniały najczęściej “twardych” punktów końcowych. Jego zdaniem, obecnie podstawowym wyzwaniem dla lekarzy jest osiągnięcie podobnych (jak w omówionym kontrolowanym badaniu klinicznym) wyników leczenia w rutynowej, codziennej praktyce. Najważniejsze znaczenie ma odpowiednie stosowanie się pacjentów do złożonych schematów terapeutycznych i wypełnianie przez nich wszystkich zaleceń lekarskich.

Opracowane na podstawie: Evidence Based Medicine / 2003-10-28

 

0 replies on “Intensywne leczenie cukrzycy w świetle Evidence Based Medicine”