Retinopatia zwiększa ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego

M.V. van Hecke i wsp – Retinopathy is associated with cardiovascular and all-cause mortality in both diabetic and nondiabetic subjects Diabetes Care 2003;26:2958
W Diabetes Care van Hecke i wsp. przedstawiają wyniki badania Hoorn i analizują związek pomiędzy zmianami na dnie oka a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Obecność retinopatii może łączyć się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Wspólne czynniki ryzyka progresji retinopatii i chorób układu sercowo-naczyniowego: nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, otyłość, nie tylko wyjaśniają powyższą zależność, ale mogą tłumaczyć również obecność zmian w siatkówce u pacjentów bez zaburzeń metabolizmu glukozy.

Celem analizy badania Hoorn było określenie związku pomiędzy retinopatią u chorych na cukrzycę i bez cukrzycy, a śmiertelnością z powodu chorób układu krążenia i śmiertelnością całkowitą. W ramach prospektywnej próby, trwającej średnio 10,7 roku (1989-2000), z grupy 631 badanych wyodrębniono do analizy 85 osób z retinopatią (88% przypadków stanowiły zmiany o charakterze retinopatii nieproliferacyjnej), w tym 41 chorych z cukrzycą i 44 chorych bez cukrzycy.

W trakcie obserwacji zmarło 25,1% badanych (9,9% z powodu chorób układu krążenia). Retinopatia zwiększała ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego 1,75 razy u osób bez cukrzycy i 2,2 razy u osób z cukrzycą. Zmiany na dnie oka zwiększały również ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (w obu analizowanych grupach odpowiednio: 1,43 i 2,05). Współistnienie innych czynników ryzyka: nadciśnienia tętniczego, BMI, homocysteiny, palenia papierosów, uprzednio rozpoznanej choroby wieńcowej, czasu trwania cukrzycy, poziomu hemoglobiny glukozylowanej, nie w pełni tłumaczyło wzrost ryzyka zgonu u chorych z retinopatią.

Zdaniem autorów listu mechanizmy przyczyniające się do występowania zwiększonego zagrożenia zgonem obejmują również: procesy zapalne, dysfunkcję śródbłonka oraz toksyczne działanie zaawansowanych produktów glikacji.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2003-10-28