Ośrodki prowadzone przez personel pielęgniarski zapewniają skuteczną wtórną profilaktykę choroby wieńcowej

Tim Lancaste – The benefits of nurse led secondary prevention clinics continued after 4 years EBM 2003;8:158
W dotychczasowych populacyjnych programach mających na celu poprawę postępowania w chorobie wieńcowej nie udało się jednoznacznie wykazać istotnego wpływu analizowanej interwencji na chorobowość i śmiertelność. Wśród głównych przyczyn niepowodzenia wymieniano krótki okres obserwacji i nie dość liczną grupę badaną.

Jednym z pierwszych badań wolnych od tych ograniczeń jest randomizowana próba Murchiego i wsp., opublikowana w British Medical Journal. Zakwalifikowano do niej 1343 osoby z chorobą wieńcową. Uczestników losowo przydzielano do dwóch grup. Osoby z grupy badanej (n = 673) pozostawały przez rok pod opieką ośrodków profilaktyki wtórnej, prowadzonych przez personel pielęgniarski i działających w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Do zadań tych ośrodków należał nadzór nad objawami klinicznymi i leczeniem, propagowanie stosowania aspiryny, monitorowanie leczenia dyslipidemii i ciśnienia tętniczego oraz ocena stylu życia. Pozostałym osobom biorącym udział w badaniu (n = 670) zaproponowano standardową opiekę.

Po zakończeniu rocznej interwencji, uczestnikom pozostawiano wolną rękę co do wyboru metody dalszego nadzoru. Po 4 latach, względne ryzyko zgonu niezależnie od przyczyny i względne ryzyko incydentu wieńcowego w grupie badanej były odpowiednio o 25% i 24% niższe niż w grupie kontrolnej. Tym samym, wyniki próby wskazywały na odległą skuteczność badanej metody prewencyjnej.

W komentarzu do pracy, Tim Lancaster zwraca uwagę na ograniczenia metodologiczne oraz małą moc statystyczną uzyskanych wyników (szeroki zakres przedziałów ufności). Uznaje jednak, że badanie potwierdza słuszność brytyjskiej koncepcji, w której ośrodki prewencji wtórnej prowadzone przez pielęgniarki są jedną z głównych składowych systemu opieki nad osobami z chorobą wieńcową.

Opracowane na podstawie: Evidence Based Medicine / 2003-10-28

0 replies on “Ośrodki prowadzone przez personel pielęgniarski zapewniają skuteczną wtórną profilaktykę choroby wieńcowej”