Schorzenia współistniejące zwiększają liczbę hospitalizacji, którym można zapobiec oraz śmiertelność u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Joel B. Braunstein i wsp – Noncardiac comorbidity increases preventable hospitalizations and mortality among Medicare beneficiaries with chronic heart failure J Am Coll Cardiol 2003;42:1226

Przewlekła niewydolność serca (CHF) występuje przede wszystkim u osób starszych, zwykle cierpiących na wiele dodatkowych schorzeń. Nie do końca wiadomo jednak, jaki jest wpływ chorób współistniejących na przebieg i rokowanie w CHF.

Braunstein i wsp. opublikowali w Journal of the American College of Cardiology wyniki badania, którego celem była odpowiedź na pytanie: czy schorzenia współistniejące mają wpływ na liczbę możliwych do uniknięcia hospitalizacji z powodu CHF i czy wpływają na ogólną śmiertelność? Autorzy objęli obserwacją 122 630 osób ≥ 65 roku życia z CHF, i ocenili wpływ 20 najczęstszych chorób niekardiologicznych, na roczną liczbę hospitalizacji, którym można było zapobiec oraz na śmiertelność całkowitą.

Sześćdziesiąt pięć procent chorych było hospitalizowanych co najmniej raz, a w połowie przypadków można było tym hospitalizacjom zapobiec. Prawie 40% pacjentów z CHF miało ≥ 5 schorzeń towarzyszących, a ryzyko hospitalizacji wzrastało wyraźnie wraz ze wzrostem ich liczby (p<0.0001 dla liniowego trendu wszystkich zdarzeń). Po uwzględnieniu danych demograficznych i innych schorzeń, patologiami, które w istotny sposób wiązały się z większym ryzykiem możliwego do uniknięcia zaostrzenia CHF, hospitalizacji oraz śmiertelności, były: przewlekła obturacyjna choroba płuc/rozstrzenie oskrzeli, niewydolność nerek, cukrzyca, depresja i choroby dolnych dróg oddechowych (dla wszystkich p<0.01).

W dyskusji Braunstein i wsp. zwracają uwagę na fakt, że pozasercowe schorzenia wyraźnie niekorzystnie wpływają na rokowanie i opiekę nad pacjentami z CHF. Wyłącznie „kardiologiczne” podejście do starszych chorych z niewydolnością serca wymaga więc weryfikacji. Biorąc pod uwagę stały wzrost populacji osób z CHF kardiolodzy oraz lekarze innych specjalności mający pod swą opieką tę grupę pacjentów, mogą poprawić ich rokowanie poprzez zwracanie większej uwagi na choroby towarzyszące, mogące komplikować przyjęte strategie postępowania w CHF.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2003-10-01

0 replies on “Schorzenia współistniejące zwiększają liczbę hospitalizacji, którym można zapobiec oraz śmiertelność u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca”