Długoterminowy przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej o szybkiej zmianie faz (rapid cycling disorder)

William Coryell i wsp – The long-term course of rapid-cycling bipolar disorder Arch Gen Psychiatry 2003; 60: 914
W Archives of General Psychiatry opublikowano wyniki długotrwałej obserwacji pacjentów z dwubiegunową chorobą afektywną, w przebiegu której dochodzi do szybkich zmian faz choroby (rapid cycling disorder). Istnieją doniesienia, że zjawisko szybkiej zmiany faz w istotny sposób wpływa na rokowanie oraz może wymagać odpowiedniego dostosowania leczenia przeciwdepresyjnego (leki przeciwdepresyjne miałyby wyzwalać zjawisko szybkich zmian faz). Niewiele jest długoterminowych obserwacji rapid cycling disorder, przekraczających okres 5 lat.

W prezentowanej pracy William Coryell i wsp. przedstawili wyniki ponad 13-letniej obserwacji grupy 345 pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. 89 (25.8%) spośród nich przez co najmniej rok obserwacji spełniało kryteria rozpoznania szybkiej zmiany faz. Analizowano między innymi: dane demograficzne, chorobowość związaną z zaburzeniami afektywnymi, częstotliwość prób samobójczych, reakcję na stosowane leczenie.

U chorych z szybką zmianą faz początek rozwoju zaburzeń afektywnych częściej występował przed 17 rokiem życia. W tej grupie odnotowano również dłuższy łączny okres występowania fazy depresyjnej i większą ilość usiłowań samobójczych, chociaż ilość samobójstw dokonanych nie różniła się istotnie. Nie wykazano związku między leczeniem przeciwdepresyjnym, a zmianą fazy. W większości przypadków zjawisko szybkiej zmiany faz miało charakter przejściowy.

Zdaniem autorów, występowanie szybkich zmian faz w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej pogarsza rokowanie, wyniki badania nie potwierdzają natomiast, aby leki przeciwdepresyjne stymulowały niestabilność afektywną.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2003-09-10

0 replies on “Długoterminowy przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej o szybkiej zmianie faz (rapid cycling disorder)”