Niesteroidowe leki przeciwzapalne hamują korzystny wpływ aspiryny na wystąpienie pierwszego zawału serca

Tobias Kurth i wsp – Inhibition of clinical benefits of aspirin on first myocardial infarction by nonsteroidal antiinflammatory drugs Circulation 2003;108:1191
Wiele randomizowanych badań i meta-analiz wykazało korzystny wpływ aspiryny stosowanej we wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych i pierwotnej prewencji zawału serca. Najnowsze badania sugerują jednak, że niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAIDs) mogą znosić korzystne działanie aspiryny.

Opublikowane w Circulation przez Kurtha i wsp. dane pochodzą z Physicians` Health Study – pięcioletniej randomizowanej, podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo próby porównującej stosowanie 325 mg aspiryny i placebo u 22 071 amerykańskich lekarzy (mężczyzn) bez choroby sercowo-naczyniowej. Łącznie w badaniu odnotowano 378 przypadków zawału serca (139 w grupie aspiryny i 239 w grupie placebo). Aspiryna zmniejszyła liczbę zawałów o 44% (P<0.00001).

Autorzy porównali ryzyko zawału serca w grupach chorych przyjmujących placebo i aspirynę, w zależności od częstości przyjmowania NSAIDs (do 59 dni lub ponad 59 dni w roku). Przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych przez nie więcej niż 59 dni w roku nie wpłynęło na skuteczność aspiryny (ryzyko względne [RR], 1.21; przedział ufności 95% [CI], 0.78 do 1.87), natomiast ich stosowanie przez 60 i więcej dni rocznie wiązało się z niemal trzykrotnie wyższym ryzykiem zawału (RR, 2.86; CI 95%,1.25 do 6.56), w porównaniu z podgrupą nie przyjmującą NSAIDs.

We wnioskach autorzy stwierdzają, że w trakcie 5-letniej, prospektywnej obserwacji regularne stosowanie NSAIDs wydaje się ograniczać korzystne działanie aspiryny. Potencjalnym mechanizmem opisanej interakcji może być współzawodniczenie aspiryny i NSAIDs w hamowaniu COX-1.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2003-09-09

0 replies on “Niesteroidowe leki przeciwzapalne hamują korzystny wpływ aspiryny na wystąpienie pierwszego zawału serca”