Leczenie hipercholesterolemii a ryzyko depresji i samobójstw

Chen-Chang Yang i wsp – Lipid-lowering therapy and the risk of depression and suicidal behaviour Arch Intern Med 2003;163:1926
Wyniki kolejnych badań potwierdzających skuteczność statyn i fibratów w prewencji powikłań sercowo-naczyniowych powodują, że populacja osób objętych leczeniem hipolipemizującym staje się coraz większa. W początkach lat 90-tych analiza 6-ciu badań randomizowanych wykazała zwiększoną liczbę samobójstw i depresji u osób leczonych lekami hipolipemizującymi. Prospektywne analizy i długoletnie obserwacje stosowania lowastatyny i simwastatyny nie potwierdziły zwiększonego ryzyka rozwoju depresji i gorszej jakości życia u chorych stosujących te leki. Meta-analiza badań zakończonych przed rokiem 2000 potwierdziła jedynie istotnie zwiększone ryzyko rozwoju depresji u osób leczonych dietą i lekami hipolipemizującymi z innych grup niż statyny.

W związku z istniejącymi kontrowersjami, brytyjscy badacze przeprowadzili populacyjne badanie typu case-control, porównujące czynniki ryzyka i terapię hipolipemizującą u osób z depresją i próbami samobójczymi oraz odpowiednio dobranymi osobami z grupy kontrolnej. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie chorych wyłonionych z bazy danych United Kingdom General Practice Research Database. Do analizy włączono ponad 450 osób ze świeżo rozpoznaną depresją oraz 105 osób po próbie samobójczej. Porównano je z odpowiednio: ponad 1800 i 400 osobami z grup kontrolnych.

Jak pokazały wyniki analizy, stosowanie statyn związane było z rzadszym występowaniem depresji, wpływ pozostałych leków nie był istotny statystycznie. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności pomiędzy leczeniem hipolipemizującym, a ryzykiem prób samobójczych. Leczenie statynami było związane z ograniczeniem występowania depresji w grupie stosującej te leki od ponad roku.

Jak podkreślają autorzy, w chwili obecnej brak jest prospektywnych badań wykazujących korzystny wpływ statyn na przebieg depresji, nie są również znane potencjalne mechanizmy takiej zależności. Zdaniem autorów, korzystny efekt może być związany z poprawą jakości życia, redukcją powikłań sercowo-naczyniowych i prozdrowotnymi zachowaniami w grupie stosującej te leki.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-09-08

 

0 replies on “Leczenie hipercholesterolemii a ryzyko depresji i samobójstw”