Poziom cholesterolu powyżej 40 roku życia a ryzyko choroby wieńcowej

Donald M. Lyold-Jones i wsp – Lifetime risk of coronary heart disease by cholesterol levels at selected ages Arch Intern Med 2003;163:1966
Hipercholesterolemia należy do podstawowych czynników ryzyka choroby wieńcowej (CAD), jednak mało jest prac oceniających długoterminowe ryzyko rozwoju CAD, w zależności od poziomu cholesterolu i wieku badanych chorych.

Jedna z nich to, opublikowana w bieżącym numerze Archives of Internal Medicine, analiza obserwacji ponad 7 tysięcy osób uczestniczących w badaniu Framingham Heart Study w latach 1971-1996. Do obliczeń włączono dane osób wyjściowo bez CAD, nie leczonych lekami hipolipemizującymi. Wykazano, że w każdej grupie wiekowej ryzyko rozwoju CAD w ciągu kolejnych 10 lat rośnie wraz ze wzrostem poziomu cholesterolu całkowitego. Podwyższony poziom cholesterolu powyżej 240 mg/dL był związany z blisko 2-krotnie wyższym ryzykiem rozwoju CAD w każdej grupie wiekowej i niezależnie od płci. Pozostawał również istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju CAD u osób powyżej 80 roku życia.

U mężczyzn w wieku 40 lat z poziomem cholesterolu odpowiednio: 200 mg/dL, 200 – 240 mg/dL i powyżej 240 mg/dL, ryzyko rozwoju CAD (w okresie do 80 roku życia) wynosi kolejno: 31%, 43% oraz 57%. Dla porównania, u kobiet ryzyko rozwoju CAD wynosi odpowiednio: 15%, 26% i 33%.

Autorzy analizy zwracają uwagę, że u osób w wieku 40 lat, z poziomem cholesterolu poniżej 200 mg/dL, ryzyko rozwoju CAD w ciągu kolejnych 40 lat wynosi nadal 30%. Z drugiej strony, jedynie mężczyźni powyżej 60 roku życia, z poziomem cholesterolu powyżej 240 mg/dL, spełniają kryteria do włączenia do leczenia hipercholesterolemii zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (t.j. 20% ryzyko rozwoju CAD w ciągu 10 lat).

W opinii autorów jest to zbyt wysoki poziom ryzyka, ograniczający stosowanie leczenia hipolipemizującego w dużej grupie zagrożonych osób. Badanie wskazuje na potrzebę prowadzenia badań przesiewowych w kierunku hipercholesterolemii w młodszej grupie wiekowej i wprowadzenie wczesnej prewencji niefarmakologicznej u wszystkich osób z podwyższonym poziomem cholesterolu oraz leczenia farmakologicznego u chorych wyższego ryzyka.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2003-09-08